Genesis 49

And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days.
Тогава Яков повика синовете си и каза: Съберете се, за да ви известя какво ще ви се случи в бъдещите дни.
Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.
Съберете се и слушайте, синове Яковови, и послушайте баща си Израил.
Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power:
Рувиме, ти си първородният мой, мощта моя и първият плод на силата ми, превъзходен по достойнство и превъзходен по сила.
Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it: he went up to my couch.
Кипнал си като вода — няма да имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквернил. На леглото ми се е качил!
Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.
Симеон и Леви, братята, оръдия на насилие са оръжията им.
O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall.
В съвета им да не влезе душата ми и със събранието им да не се съедини славата ми, защото в гнева си убиха човек и в упорството си прерязаха жилите на вол.
Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока! Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израил.
Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.
Юда, теб ще похвалят братята ти, ръката ти ще бъде на врата на враговете ти, синовете на баща ти ще ти се кланят.
Judah is a lion's whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
Млад лъв е Юда; от плячка, сине мой, се вдигаш; легнал е и се е разпрострял като лъв, и като лъвица — кой ще го вдигне?
The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.
Няма да липсва скиптър от Юда, нито жезъл на управление отсред краката му, докато дойде Сило. На него ще се покоряват народите.
Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
За лозата връзва магаренцето си и за избраната лоза — малкото на магарицата си. Ще изпере дрехата си с вино, и облеклото си — с кръвта на гроздето.
His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.
Очите му ще тъмнеят от вино и зъбите му ще белеят от мляко.
Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.
Завулон ще обитава край морско пристанище и ще бъде пристанище на кораби, и ще граничи със Сидон.
Issachar is a strong ass couching down between two burdens:
Исахар е кокалесто магаре, което се е проснало между кошарите,
And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute.
и като видя, че мястото беше добро за почивка, и че страната беше приятна, подложи плещите си за товар и стана слуга подчинен.
Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.
Дан ще съди народа си като едно от израилевите племена.
Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward.
Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, така че ездачът му пада назад.
I have waited for thy salvation, O LORD.
Твоето спасение чакам, ГОСПОДИ!
Gad, a troop shall overcome him: but he shall overcome at the last.
Тълпа разбойници ще нападат Гад, но и той ще ги отблъсне по стъпките им.
Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.
Хлябът от Асир ще бъде тлъстина и той ще доставя царски лакомства.
Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words.
Нефталим е пусната кошута, той говори угодни думи.
Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well; whose branches run over the wall:
Йосиф е плодоносна фиданка, плодоносна вейка край извор, клончетата й прехвърлят стената.
The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him:
Стрелците го огорчиха и стреляха по него, и враждуваха против него,
But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)
но лъкът му запази силата си и мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на Силния Яковов — откъдето е пастирът, Израилевият камък —
Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:
чрез Бога на баща ти, който ще ти помага, и чрез Всесилния, който ще те благославя с небесни благословения от горе, с благословения на бездната, която лежи отдолу, с благословения на гърдите и на утробата.
The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills: they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren.
Благословенията на баща ти превишиха благословенията на предците ми и достигнаха до вечните хълмове — те ще бъдат на главата на Йосиф и на темето на превъзходния между братята си.
Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
Вениамин е вълк грабител — заран ще пояжда лов, а вечер ще дели плячка.
All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.
Всички тези са дванадесетте израилеви племена и това е, което изговори баща им, като ги благослови — всекиго според благословението му ги благослови.
And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,
Поръча им още, като им каза: Аз се прибирам при народа си, погребете ме с бащите ми в пещерата, която е в нивата на хетееца Ефрон,
In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a buryingplace.
в пещерата, която е в нивата Махпелах, срещу Мамврий, в ханаанската земя, която пещера Авраам купи заедно с нивата от хетееца Ефрон за собствено гробище.
There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.
Там погребаха Авраам и жена му Сара, там погребаха Исаак и жена му Ревека, и там погребах аз Лия.
The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth.
Нивата и пещерата, която е в нея, бяха купени от синовете на Хет.
And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.
И като Яков свърши да поръчва на синовете си, притегли краката си в леглото и издъхна, и се прибра при народа си.