Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Братя, и ако човек падне в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух. Но казвам: пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Защото, ако някой мисли себе си за нещо, а не е нищо, той мами себе си.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Но нека всеки изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
For every man shall bear his own burden.
защото всеки ще носи своя си товар.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
А този, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага онзи, който го учи.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже, каквото посее човек, това и ще пожъне.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Нека не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
И така, като имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече – на своите по вяра.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Онези, които желаят да се представят добре по плът, те ви заставят да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за Христовия кръст.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Защото и самите тези, които са обрязани, не пазят закона, а желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашата плът.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
А далеч от мен да се хваля с друго освен с кръста на нашия Господ Иисус Христос, чрез който светът за мен е разпънат, и аз – за света.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Защото в Христос Иисус нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Отсега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на (Господ) Иисус.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Братя, благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. Амин.