Ezekiel 27

The word of the LORD came again unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Now, thou son of man, take up a lamentation for Tyrus;
И ти, сине човешки, надигни оплакване за Тир и кажи на Тир:
And say unto Tyrus, O thou that art situate at the entry of the sea, which art a merchant of the people for many isles, Thus saith the Lord GOD; O Tyrus, thou hast said, I am of perfect beauty.
Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите на много острови, така казва Господ БОГ: Тире, ти казваш: Аз съм съвършен по красота!
Thy borders are in the midst of the seas, thy builders have perfected thy beauty.
Пределите ти са сред моретата; твоите строители направиха красотата ти съвършена.
They have made all thy ship boards of fir trees of Senir: they have taken cedars from Lebanon to make masts for thee.
Направиха всичките дъски на корабите ти от санирски елхи, взеха кедри от Ливан, за да ти направят мачта.
Of the oaks of Bashan have they made thine oars; the company of the Ashurites have made thy benches of ivory, brought out of the isles of Chittim.
Направиха веслата ти от васанските дъбове, седалките ти направиха от слонова кост и кипарисово дърво от китимските острови.
Fine linen with broidered work from Egypt was that which thou spreadest forth to be thy sail; blue and purple from the isles of Elishah was that which covered thee.
От извезан висон от Египет беше платното ти, за да ти бъде за знаме; синьо и мораво от островите на Елиса беше покровът ти.
The inhabitants of Zidon and Arvad were thy mariners: thy wise men, O Tyrus, that were in thee, were thy pilots.
Жителите на Сидон и Арвад бяха гребците ти, мъдреците ти, които бяха в теб, Тире, бяха кормчиите ти.
The ancients of Gebal and the wise men thereof were in thee thy calkers: all the ships of the sea with their mariners were in thee to occupy thy merchandise.
Старейшините на Гевал и мъдреците му поправяха в теб пробойните ти, всички морски кораби и моряците им бяха в теб, за да търгуват със стоките ти.
They of Persia and of Lud and of Phut were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.
Персийци, лидийци и ливийци бяха войниците ти във войската ти, окачваха в теб щит и шлем; те ти придаваха великолепие.
The men of Arvad with thine army were upon thy walls round about, and the Gammadims were in thy towers: they hanged their shields upon thy walls round about; they have made thy beauty perfect.
Синовете на Арвад и войската ти бяха по стените ти отвред, а гамадците бяха по кулите ти; окачваха щитовете си наоколо по стените ти; те направиха красотата ти съвършена.
Tarshish was thy merchant by reason of the multitude of all kind of riches; with silver, iron, tin, and lead, they traded in thy fairs.
Тарсис търгуваше с теб заради изобилието от всякакви богатства; даваха сребро, желязо, калай и олово за твоите стоки.
Javan, Tubal, and Meshech, they were thy merchants: they traded the persons of men and vessels of brass in thy market.
Яван, Тувал и Мосох бяха твоите търговци, даваха човешки души и бронзови съдове на твоя пазар.
They of the house of Togarmah traded in thy fairs with horses and horsemen and mules.
От дома Тогарма даваха за стоките ти коне, бойни коне и мулета.
The men of Dedan were thy merchants; many isles were the merchandise of thine hand: they brought thee for a present horns of ivory and ebony.
Синовете на Дедан бяха твоите търговци, много острови бяха твой пазар, връщаха ти за подарък слонова кост и абанос.
Syria was thy merchant by reason of the multitude of the wares of thy making: they occupied in thy fairs with emeralds, purple, and broidered work, and fine linen, and coral, and agate.
Арам търгуваше с теб заради многото ти изделия; даваше антракс и мораво, и везано, и висон, и корали, и рубини за твоите стоки.
Judah, and the land of Israel, they were thy merchants: they traded in thy market wheat of Minnith, and Pannag, and honey, and oil, and balm.
Юда и израилевата земя бяха твоите търговци; даваха жито от Минит и сухари, и мед, и масло, и балсам на твоя пазар.
Damascus was thy merchant in the multitude of the wares of thy making, for the multitude of all riches; in the wine of Helbon, and white wool.
Дамаск търгуваше с теб заради многото ти изделия, заради изобилието от всякакви богатства, с хелвонско вино и с бяла вълна.
Dan also and Javan going to and fro occupied in thy fairs: bright iron, cassia, and calamus, were in thy market.
И Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти. Обработено желязо, касия и благоуханна тръстика бяха на пазара ти.
Dedan was thy merchant in precious clothes for chariots.
Дедан търгуваше с теб със скъпи тъкани за колесници.
Arabia, and all the princes of Kedar, they occupied with thee in lambs, and rams, and goats: in these were they thy merchants.
Арабия и всичките кидарски първенци бяха търговци на пазара ти, с агнета и овни, и козли търгуваха с теб.
The merchants of Sheba and Raamah, they were thy merchants: they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones, and gold.
Търговците на Сава и на Раама бяха твои търговци, даваха всякакви превъзходни благоухания и всякакви скъпоценни камъни, и злато за твоите стоки.
Haran, and Canneh, and Eden, the merchants of Sheba, Asshur, and Chilmad, were thy merchants.
Харан и Хане, и Еден, търговците на Сава, Асур и Хилмад търгуваха с теб.
These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes, and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords, and made of cedar, among thy merchandise.
Те бяха твоите търговци на скъпоценни дрехи, на сини и везани одежди и на скъпи ковчежета, вързани с въжета и направени от кедър. Това продаваха на пазара ти.
The ships of Tarshish did sing of thee in thy market: and thou wast replenished, and made very glorious in the midst of the seas.
Тарсийските кораби обикаляха по търговията ти и ти се напълни и много се прослави сред моретата.
Thy rowers have brought thee into great waters: the east wind hath broken thee in the midst of the seas.
Твоите гребци те отведоха в големи води и източният вятър те разби сред моретата.
Thy riches, and thy fairs, thy merchandise, thy mariners, and thy pilots, thy calkers, and the occupiers of thy merchandise, and all thy men of war, that are in thee, and in all thy company which is in the midst of thee, shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin.
Богатствата ти и стоките ти, пазарът ти, моряците ти и кормчиите ти и които поправяха пробойните ти, и търгуващите със стоките ти и всичките военни мъже, които са в теб, с цялото множество, което е сред теб, ще паднат сред моретата в деня на падението ти.
The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots.
Предградията ще се потресат от гласа на вика на твоите кормчии.
And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea, shall come down from their ships, they shall stand upon the land;
И всички гребци, моряците и всички морски кормчии ще слязат от корабите си, ще застанат на земята,
And shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads, they shall wallow themselves in the ashes:
и ще нададат глас за теб, и ще извикат горко, и ще посипят пръст на главите си, и ще се валят в пепелта.
And they shall make themselves utterly bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing.
И ще се обръснат напълно заради теб и ще се опашат с вретище, и ще плачат за теб с горест в душата, с горчиво ридание.
And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea?
И в риданието си ще надигнат оплакване за теб и ще те оплакват: Кой е като Тир, като загиналия сред морето?
When thy wares went forth out of the seas, thou filledst many people; thou didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of thy merchandise.
Когато стоките ти излизаха от моретата, ти насищаше много народи; с голямото си богатство и търговия ти обогатяваше земните царе.
In the time when thou shalt be broken by the seas in the depths of the waters thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall.
Сега, когато си разбит от моретата, в дълбините на водите, търговията ти и цялото ти множество паднаха сред теб.
All the inhabitants of the isles shall be astonished at thee, and their kings shall be sore afraid, they shall be troubled in their countenance.
Всичките жители на островите се смаяха за теб и царете им се ужасиха страшно, лицата им треперят.
The merchants among the people shall hiss at thee; thou shalt be a terror, and never shalt be any more.
Търговците сред народите подсвирнаха за теб, ти си станал ужас и няма да те има до века.