Ezekiel 28

The word of the LORD came again unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord GOD; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God:
Сине човешки, кажи на княза на Тир: Така казва Господ БОГ: Понеже сърцето ти се надигна и ти каза: Аз съм бог! Седя на божието седалище сред моретата. А ти си човек, а не бог, но правиш сърцето си като божие сърце.
Behold, thou art wiser than Daniel; there is no secret that they can hide from thee:
Ето, ти си по-мъдър от Даниил, никаква тайна не се укрива от теб.
With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches, and hast gotten gold and silver into thy treasures:
С мъдростта и разума си ти придоби богатство за себе си и придоби злато и сребро в съкровищниците си.
By thy great wisdom and by thy traffick hast thou increased thy riches, and thine heart is lifted up because of thy riches:
С голямата си мъдрост ти умножи богатството си чрез търговията си и сърцето ти се надигна поради богатството ти.
Therefore thus saith the Lord GOD; Because thou hast set thine heart as the heart of God;
Затова, така казва Господ БОГ: Понеже правиш сърцето си като божие сърце,
Behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations: and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness.
затова, ето, Аз ще докарам върху теб чужденци, най-страшните между народите, и те ще изтеглят мечовете си срещу красотата на мъдростта ти и ще осквернят великолепието ти,
They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas.
ще те свалят в рова и ще умреш, както умират убитите сред моретата.
Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? but thou shalt be a man, and no God, in the hand of him that slayeth thee.
Дали ще кажеш пред убиеца си: Аз съм бог? А ти си човек, а не бог в ръката на онзи, който те пробожда.
Thou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
Ще умреш, както умират необрязаните, от ръката на чужденци, защото Аз изговорих това, заявява Господ БОГ.
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord GOD; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.
Сине човешки, надигни оплакване за царя на Тир и му кажи: Така казва Господ БОГ: Ти си печат на съвършенството, пълен с мъдрост и съвършен по красота.
Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.
Ти беше в Едем, в Божията градина, с всякакви скъпоценни камъни беше обсипан: със сард, топаз и диамант, хрисолит, оникс и яспис, сапфир, антракс и смарагд, и злато, всичко изкусно направено в гнезда и нанизи по теб; в деня, когато си бил създаден, и те са били направени.
Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.
Ти беше херувим помазан, за да закриляш; и Аз те поставих там; ти беше на Божия свят хълм, ходеше сред огнени камъни.
Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.
Ти беше съвършен в пътищата си от деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконието в теб.
By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.
От голямата ти търговия вътрешността ти се изпълни с насилие и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те унищожих отсред огнените камъни, херувиме закрилящ!
Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.
Сърцето ти се надигна заради красотата ти, ти поквари мъдростта си заради блясъка си и Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.
Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee.
Ти оскверни светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих отсред теб огън, който те пояде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.
All they that know thee among the people shall be astonished at thee: thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more.
Всички, които те познаваха между народите, се смаяха заради теб; ти стана ужас и няма да те има до века.
Again the word of the LORD came unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, set thy face against Zidon, and prophesy against it,
Сине човешки, насочи лицето си към Сидон и пророкувай против него.
And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Zidon; and I will be glorified in the midst of thee: and they shall know that I am the LORD, when I shall have executed judgments in her, and shall be sanctified in her.
И кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, Сидоне, и ще се прославя сред теб. И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато извърша в него съд и се осветя в него.
For I will send into her pestilence, and blood into her streets; and the wounded shall be judged in the midst of her by the sword upon her on every side; and they shall know that I am the LORD.
И ще изпратя в него мор и кръв по улиците му и убитите ще паднат сред него от меч, дошъл против него отвред; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
And there shall be no more a pricking brier unto the house of Israel, nor any grieving thorn of all that are round about them, that despised them; and they shall know that I am the Lord GOD.
И за израилевия дом вече няма да има бодлив трън и бодил, който мъчи, от всички, които са около тях, които ги презираха; и ще познаят, че Аз съм Господ БОГ.
Thus saith the Lord GOD; When I shall have gathered the house of Israel from the people among whom they are scattered, and shall be sanctified in them in the sight of the heathen, then shall they dwell in their land that I have given to my servant Jacob.
Така казва Господ БОГ: Когато събера израилевия дом от народите, между които са разпръснати, и се осветя в тях пред очите на народите, тогава ще живеят на своята земя, която дадох на слугата Си Яков.
And they shall dwell safely therein, and shall build houses, and plant vineyards; yea, they shall dwell with confidence, when I have executed judgments upon all those that despise them round about them; and they shall know that I am the LORD their God.
И ще живеят на нея в безопасност и ще построят къщи, и ще насадят лозя. И ще живеят в безопасност, когато извърша съд над всички около тях, които ги презираха; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, техният Бог.