Exodus 26

Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work shalt thou make them.
При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон и от синьо, мораво и червено; с изкусно извезани херувими да ги направиш.
The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and every one of the curtains shall have one measure.
Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя и широчината на всяка завеса -- четири лакътя; всичките завеси да имат една мярка.
The five curtains shall be coupled together one to another; and other five curtains shall be coupled one to another.
Пет завеси да бъдат съединени една с друга и другите пет завеси да бъдат съединени една с друга.
And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain from the selvedge in the coupling; and likewise shalt thou make in the uttermost edge of another curtain, in the coupling of the second.
И да направиш сини петлици по края на едната завеса, по краищата на едното съединение; така да направиш и по края на крайната завеса на второто съединение.
Fifty loops shalt thou make in the one curtain, and fifty loops shalt thou make in the edge of the curtain that is in the coupling of the second; that the loops may take hold one of another.
Да направиш петдесет петлици на едната завеса и петдесет петлици да направиш по края на завесата, която е във второто съединение; петлиците да са един срещу друг.
And thou shalt make fifty taches of gold, and couple the curtains together with the taches: and it shall be one tabernacle.
Да направиш и петдесет златни куки и с куките да съединиш завесите една за друга, така че скинията да стане едно цяло.
And thou shalt make curtains of goats' hair to be a covering upon the tabernacle: eleven curtains shalt thou make.
Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси да направиш.
The length of one curtain shall be thirty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and the eleven curtains shall be all of one measure.
Дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя и широчината на всяка завеса -- четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка.
And thou shalt couple five curtains by themselves, and six curtains by themselves, and shalt double the sixth curtain in the forefront of the tabernacle.
И да съединиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно, а шестата завеса от предната страна на шатъра да прегънеш на две.
And thou shalt make fifty loops on the edge of the one curtain that is outmost in the coupling, and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second.
И да направиш петдесет петлици по края на едната завеса, по краищата на едното съединение, и петдесет петлици по края на крайната завеса на второто съединение.
And thou shalt make fifty taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one.
И да направиш петдесет бронзови куки и да вкараш куките в петлиците, и така да съединиш покрива, за да стане едно цяло.
And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.
И онази част, която остава повече от завесите на покрива, половината завеса, която остава, нека виси над задната страна на скинията.
And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent, it shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it.
И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на шатъра от едната и от другата страна, за да го покрива.
And thou shalt make a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a covering above of badgers' skins.
Да направиш и покривало за покрива от червено боядисани овнешки кожи и отгоре му едно покривало от язовски кожи.
And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.
Да направиш за скинията дъски от акациево дърво, които да стоят изправени.
Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board.
Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина -- ширината на всяка дъска.
Two tenons shall there be in one board, set in order one against another: thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle.
Във всяка дъска да има два шипа един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.
And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.
И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне;
And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.
и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки -- две подложки под една дъска за двата й шипа и две подложки под друга дъска за двата й шипа.
And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be twenty boards:
И за другата страна на скинията, северната страна, да направиш двадесет дъски;
And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
и четиридесетте им сребърни подложки -- две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.
And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make six boards.
А за задната страна на скинията, на запад, да направиш шест дъски,
And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides.
и две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;
And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring: thus shall it be for them both; they shall be for the two corners.
да са съединени отдолу, а отгоре да са свързани с една халка; така да бъде за двете дъски, те нека бъдат за двата ъгъла.
And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen sockets; two sockets under one board, and two sockets under another board.
Така да бъдат осем дъски и сребърните им подложки -- шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.
And thou shalt make bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,
И да направиш греди от акациево дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,
And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the side of the tabernacle, for the two sides westward.
пет греди за дъските от другата страна на скинията и пет греди за дъските от задната страна на скинията, към запад.
And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.
И средната греда, която е в средата на дъските, да преминава от край до край.
And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars: and thou shalt overlay the bars with gold.
Дъските да обковеш със злато и халките им да направиш от злато, за да се поставят в тях гредите; да обковеш и гредите със злато.
And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was shewed thee in the mount.
Да издигнеш скинията според образеца й, който ти беше показан на планината.
And thou shalt make a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work: with cherubims shall it be made:
И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон; изкусно изработена да я направиш, с херувими.
And thou shalt hang it upon four pillars of shittim wood overlaid with gold: their hooks shall be of gold, upon the four sockets of silver.
И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от акациево дърво, които да стоят на четири сребърни подложки.
And thou shalt hang up the vail under the taches, that thou mayest bring in thither within the vail the ark of the testimony: and the vail shall divide unto you between the holy place and the most holy.
Под куките да окачиш завесата и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега на свидетелството, така че завесата да ви отделя святото място от пресвятото.
And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place.
И да положиш умилостивилището върху ковчега на свидетелството в пресвятото място.
And thou shalt set the table without the vail, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle toward the south: and thou shalt put the table on the north side.
А масата да положиш отвън завесата и светилника -- срещу масата към южната страна на скинията; а масата да положиш към северната страна.
And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework.
И да направиш за вход на шатъра завеса, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон.
And thou shalt make for the hanging five pillars of shittim wood, and overlay them with gold, and their hooks shall be of gold: and thou shalt cast five sockets of brass for them.
И за завесата да направиш пет стълба от акациево дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни. И да излееш за тях пет бронзови подложки.