Acts 26

Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself:
Тогава Агрипа каза на Павел: Позволява ти се да говориш за себе си. И така, Павел простря ръка и започна да говори в своя защита:
I think myself happy, king Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee touching all the things whereof I am accused of the Jews:
Честит се считам, царю Агрипа, затова че днес ще се защитя пред теб относно всичко, за което ме обвиняват юдеите,
Especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews: wherefore I beseech thee to hear me patiently.
а най-вече, защото си вещ във всички обреди и въпроси между юдеите. Затова ти се моля да ме изслушаш с търпение.
My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;
Моят живот от младини, който съм прекарал отначало между народа си в Ерусалим, го знаят всички юдеи.
Which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straitest sect of our religion I lived a Pharisee.
Защото знаят отначало – ако искаха да засвидетелстват – че според най-строгата секта на нашата религия живеех като фарисей.
And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers:
А сега стоя пред съда заради надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите,
Unto which promise our twelve tribes, instantly serving God day and night, hope to come. For which hope's sake, king Agrippa, I am accused of the Jews.
до което нашите дванадесет племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощ и ден. Заради тази надежда, царю (Агрипа), ме обвиняват юдеите!
Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?
А защо смятате за невероятно това, че Бог възкресява мъртвите?
I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.
Наистина, и аз си мислех, че трябва да върша много неща против Името на Иисус Назарянина;
Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.
което и вършех в Ерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, след като получих власт от главните свещеници; а когато ги убиваха, давах глас против тях.
And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.
И често, като ги наказвах по всички синагоги, ги принуждавах да богохулстват; и в безмерната си ярост против тях ги гонех даже и по чуждите градове.
Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,
И при това, като пътувах за Дамаск с власт и поръчка от главните свещеници,
At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.
по пладне, о, царю, видях на пътя светлина от небето, по-силна от слънчевия блясък, която осия и мен, и тези, които пътуваха с мен.
And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.
И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Трудно е за теб да риташ срещу остен.
And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.
И аз казах: Кой си Ти, Господи? А Господ каза: Аз съм Иисус, когото ти гониш.
But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;
Но стани и се изправи на краката си, понеже затова ти се явих – да те назнача служител и свидетел на това, което си видял, и на онова, което ще ти открия,
Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,
като те изваждам от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам,
To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете и наследство между онези, които са осветени чрез вяра в Мен.
Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:
Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение,
But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judæa, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.
а проповядвах първо на тези в Дамаск и в Ерусалим, и в цялата юдейска земя, и на езичниците да се покаят и да се обърнат към Бога, като вършат дела, съответни на покаянието си.
For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me.
По тази причина юдеите ме хванаха в храма и се опитаха да ме убият.
Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come:
Но с помощта, която получих от Бога, и до днес стоя и свидетелствам на малък и голям, като не говоря нищо друго, освен това, което пророците и Мойсей са говорили, че ще стане:
That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.
че Христос трябваше да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, трябваше да възвести светлина и на юдейския народ, и на езичниците.
And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself; much learning doth make thee mad.
Когато той така се защитаваше, Фест извика със силен глас: Полудял си, Павле! Голямата ти ученост те докарва до лудост.
But he said, I am not mad, most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.
А Павел каза: Не съм полудял, честити Фесте, а говоря думи на истина и на здрав разум.
For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely: for I am persuaded that none of these things are hidden from him; for this thing was not done in a corner.
Защото и царят, пред когото аз дързостно говоря, знае за това; понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл.
King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest.
Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш.
Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian.
А Агрипа каза на Павел: Още малко и ще ме убедиш да стана християнин!
And Paul said, I would to God, that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost, and altogether such as I am, except these bonds.
А Павел каза: Молил се бих на Бога, така че не само ти, но и всички, които ме слушат днес – било с малко, било с много – да станат такива, какъвто съм аз, освен тези окови.
And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them:
Тогава царят стана с управителя и Верникия, и седящите с тях.
And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, This man doeth nothing worthy of death or of bonds.
И като се оттеглиха, говореха помежду си, казвайки: Този човек не върши нищо, достойно за смърт или окови.
Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty, if he had not appealed unto Cæsar.
А Агрипа каза на Фест: Този човек можеше да се пусне, ако не се беше отнесъл до императора.