I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
А това са синовете на Давид, които му се родиха в Хеврон: първородният Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил, от кармилката Авигея;
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
Шестимата му се родиха в Хеврон, където царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
А тези му се родиха в Ерусалим: Сама и Совав, и Натан, и Соломон, четирима, от Витсуа, дъщеря на Амиил;
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
и Евар, и Елисама, и Елифалет,
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
и Ногах, и Нефес, и Яфия,
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
и Елисама, и Елиада, и Елифалет, девет.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
Всички тези бяха синове на Давид, без синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
А син на Соломон беше Ровоам, негов син — Авия, негов син — Аса, негов син — Йосафат,
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
негов син — Йорам, негов син — Охозия, негов син — Йоас,
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
негов син — Амасия, негов син — Азария, негов син — Йотам,
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
негов син — Ахаз, негов син — Езекия, негов син — Манасия,
Amon his son, Josiah his son.
негов син — Амон, негов син — Йосия.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
Синове на Йосия: първородният Йоанан, вторият Йоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
Синове на Йоаким: синът му Йехония и неговият син Седекия.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
Синове на Йехония: Асир, синът му Салатиил,
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
и Малхирам, и Федаия, и Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
Синове на Федаия: Зоровавел и Семей. Синове на Зоровавел: Месулам и Анания, а сестра им беше Саломита,
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
и Асува, и Оел, и Варахия, и Асадия, и Юсав-Есед, петима.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
Синове на Анания: Фелатия и Исая, синовете на Рафаия, синовете на Арнан, синовете на Авдия, синовете на Сехания.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
А син на Сехания беше Семая. Синове на Семая: Хатус и Игал, и Вария, и Неария, и Сафат, шестима.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
Синове на Неария: Елиоинай, и Езекия, и Азрикам, трима.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
Синове на Елиоинай: Одая, и Елиасив, и Фелая, и Акув, и Йоанан, и Далаия, и Ананий, седем.