Song of Solomon 1

Píseň nejpřednější z písní Šalomounových.
Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.
Ó by mne políbil políbením úst svých; nebo lepší jsou milosti tvé nežli víno.
Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
Pro vůni masti tvé jsou výborné, mast rozlitá jméno tvé; protož tě mladice milují.
Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.
Táhniž mne, a poběhnem za tebou. Uvedltě mne král do pokojů svých, plésati a veseliti se v tobě budeme, a vychvalovati milosti tvé více než víno; upřímí milují tě.
Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.
Jsemť černá, ale milostná, ó dcery Jeruzalémské, tak jako stanové Cedarští, jako opony Šalomounovy.
Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.
Nehleďte na mne, žeť jsem snědá, nebo jsem obhořela od slunce. Synové matky mé rozpálivše se proti mně, postavili mne, abych ostříhala vinic, a vinice své nehlídala jsem.
Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.
Oznam mi ty, kteréhož miluje duše má, kde paseš? Kde dáváš odpočinutí o poledni? Nebo proč mám býti tak jako poběhlá při stádích tovaryšů tvých?
Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?
Jestliže nevíš, ó nejkrašší mezi ženami, vyjdi po šlepějích ovcí, a pas kozlátka svá podlé obydlí pastýřů.
Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.
Jízdě v vozích Faraonových připodobňuji tě, ó milostnice má.
Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao.
Líce tvá okrášlena jsou ozdobami, a hrdlo tvé halžemi.
Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.
Ozdob zlatých naděláme tobě s proměnami stříbrnými.
Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes.
Dotud, dokudž král stolí, nardus můj vydává vůni svou.
Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.
Svazček mirry jest mi milý můj, na prsech mých odpočívaje.
Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.
Milý můj jest mi hrozen cyprový na vinicích v Engadi.
Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.
Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí.
Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.
Aj, jak jsi ty krásný, milý můj, jak utěšený! I to lůže naše zelená se.
Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.
Trámové domů našich jsou z cedrů, a pavlače naše z boroví.
De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen.