Galatians 3

无知的加拉太人哪,耶稣基督钉十字架,已经活画在你们眼前,谁又迷惑了你们呢?
Ó nemoudří Galatští, kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován?
我只要问你们这一件:你们受了圣灵,是因行律法呢?是因听信福音呢?
Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li Zákona Ducha svatého jste přijali, čili z slyšení víry?
你们既靠圣灵入门,如今还靠肉身成全吗?你们是这样的无知吗?
Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, již nyní tělem konáte?
你们受苦如此之多,都是徒然的吗?难道果真是徒然的吗?
Tak mnoho trpěli jste nadarmo? A ještě nadarmo-li.
那赐给你们圣灵,又在你们中间行异能的,是因你们行律法呢?是因你们听信福音呢?
Ten tedy, kterýž vám dává Ducha svatého a činí divy mezi vámi, z skutků-li Zákona to činí, čili z slyšení víry?
正如亚伯拉罕信 神,这就算为他的义。
Jako Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti.
所以,你们要知道:那以信为本的人,就是亚伯拉罕的子孙。
A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.
并且圣经既然预先看明, 神要叫外邦人因信称义,就早已传福音给亚伯拉罕,说:万国都必因你得福。
Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou požehnáni všickni národové.
可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。
A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.
凡以行律法为本的,都是被咒诅的;因为经上记著:凡不常照律法书上所记一切之事去行的,就被咒诅。
Kteříž pak koli z skutků Zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo psáno jest: Zlořečený každý, kdož nezůstává ve všem, což jest psáno v knihách Zákona, aby to plnil.
没有一个人靠著律法在 神面前称义,这是明显的;因为经上说,义人必因信得生。
A že z Zákona nebývá žádný ospravedlněn před Bohem, zjevné jest, nebo spravedlivý z víry živ bude.
律法原不本乎信,只说:行这些事的,就必因此活著。
Zákon pak není z víry, ale ten člověk, kterýž by plnil ta přikázání, živ bude v nich.
基督既为我们受(原文是成)了咒诅,就赎出我们脱离律法的咒诅;因为经上记著:凡挂在木头上都是被咒诅的。
Ale vykoupilť jest nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),
这便叫亚伯拉罕的福,因基督耶稣可以临到外邦人,使我们因信得著所应许的圣灵。
Aby na pohany požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru.
弟兄们,我且照著人的常话说:虽然是人的文约,若已经立定了,就没有能废弃或加增的。
Bratří, po lidsku pravím: Však utvrzené některého člověka smlouvy žádný neruší, aniž k ní kdo něco přidává.
所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。 神并不是说众子孙,指著许多人,乃是说你那一个子孙,指著一个人,就是基督。
Abrahamovi pak učiněna jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest Kristus.
我是这么说, 神预先所立的约,不能被那四百三十年以后的律法废掉,叫应许归于虚空。
Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, kterýž po čtyřech stech a po třidcíti letech začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v nic obrátil.
因为承受产业,若本乎律法,就不本乎应许;但 神是凭著应许把产业赐给亚伯拉罕。
Nebo jestližeť z Zákona pochází dědictví, tedy již ne z zaslíbení. Ale Abrahamovi skrze zaslíbení daroval jest Bůh dědictví.
这样说来,律法是为什么有的呢?原是为过犯添上的,等候那蒙应许的子孙来到,并且是借天使经中保之手设立的。
Což pak Zákon? Pro přestupování ustanoven jest, dokudž by nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, způsobený skrze anděly v ruce prostředníka.
但中保本不是为一面作的; 神却是一位。
Ale prostředník není jednoho, Bůh pak jeden jest.
这样,律法是与 神的应许反对吗?断乎不是!若曾传一个能叫人得生的律法,义就诚然本乎律法了。
Tedy Zákon jest proti slibům Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl Zákon dán, kterýž by mohl obživiti, jistě z Zákona byla by spravedlnost.
但圣经把众人都圈在罪里,使所应许的福因信耶稣基督,归给那信的人。
Ale zavřelo Písmo všecky pod hřích, aby zaslíbení z víry Jezukristovy dáno bylo věřícím.
但这因信得救的理还未来以先,我们被看守在律法之下,直圈到那将来的真道显明出来。
Prve pak, nežli přišla víra, pod Zákonem byli jsme ostříháni, zavříni jsouce k té víře, kteráž potom měla zjevena býti.
这样,律法是我们训蒙的师傅,引我们到基督那里,使我们因信称义。
A tak Zákon pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli.
但这因信得救的理既然来到,我们从此就不在师傅的手下了。
Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem.
所以,你们因信基督耶稣都是 神的儿子。
Všickni zajisté vy synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.
你们受洗归入基督的都是披戴基督了。
Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli.
并不分犹太人、希腊人,自主的、为奴的,或男或女,因为你们在基督耶稣里都成为一了。
Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy jedno jste v Kristu Ježíši.
你们既属乎基督,就是亚伯拉罕的后裔,是照著应许承受产业的了。
A když Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a podle zaslíbení dědicové.