I Corinthians 16

Περι δε της συνεισφορας της υπερ των αγιων, καθως διεταξα εις τας εκκλησιας της Γαλατιας, ουτω καμετε και σεις.
Men hvad Indsamlingen til de hellige angår, da gører også I, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien!
Κατα την πρωτην της εβδομαδος εκαστος υμων ας εναποθετη παρ εαυτω θησαυριζων ο, τι αν ευπορη, ωστε οταν ελθω να μη συναγωνται τοτε συνεισφοραι.
Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv noget til Side og samle, hvad han måtte have Lykke til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, når jeg kommer.
Και οταν ελθω, οποιους εγκρινητε, δι επιστολων τουτους θελω πεμψει δια να φερωσι την δωρεαν σας εις Ιερουσαλημ
Men når jeg kommer, vil jeg sende, hvem I måtte finde skikkede dertil, med Breve for at bringe eders Gave til Jerusalem.
και εαν ηναι αξιον να υπαγω και εγω, θελουσιν ελθει μετ εμου.
Men dersom det er værd, at også jeg rejser med, da kunne de rejse med mig.
Θελω δε ελθει προς εσας, αφου διελθω την Μακεδονιαν διοτι την Μακεδονιαν διερχομαι
Men jeg vil komme til eder, når jeg er dragen igennem Makedonien; thi jeg drager igennem Makedonien;
και ισως θελω παραμεινει πλησιον σας, η και παραχειμασει, δια να με προπεμψητε σεις οπου αν υπαγω.
men hos eder vil jeg måske blive eller endog overvintre, for at I kunne befordre mig videre, hvor jeg så rejser hen.
Διοτι δεν θελω να σας ιδω τωρα εν παροδω, αλλ ελπιζω να μεινω πλησιον σας καιρον τινα, εαν ο Κυριος συγχωρηση τουτο.
Thi nu vil jeg ikke se eder på Gennemrejse; jeg håber nemlig at forblive nogen Tid hos eder, om Herren vil tilstede det.
Θελω δε μεινει εν Εφεσω εως της πεντηκοστης
Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen;
διοτι ηνοιχθη εις εμε θυρα μεγαλη και ενεργητικη, και ειναι πολλοι εναντιοι.
thi en Dør står mig åben, stor og virksom, og der er mange Modstandere.
Και εαν ελθη ο Τιμοθεος, προσεχετε να ηναι αφοβος μεταξυ σας διοτι το εργον του Κυριου εργαζεται καθως και εγω
Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, såvel som jeg.
μηδεις λοιπον ας μη εξουθενηση αυτον. Προπεμψατε δε αυτον εν ειρηνη, δια να ελθη προς εμε διοτι προσμενω αυτον μετα των αδελφων.
Derfor må ingen ringeagte ham; befordrer ham videre i Fred, for at han kan komme til mig; thi jeg venter ham med Brødrene.
Περι δε του αδελφου Απολλω, παρεκαλεσα αυτον πολλα να ελθη προς εσας μετα των αδελφων και δεν ηθελε πανταπασι να ελθη τωρα, θελει ομως ελθει οταν ευκαιρηση.
Men hvad Broderen Apollos angår, da har jeg meget opfordret ham til at komme til eder med Brødrene; men det var i hvert Fald ikke hans Villie at komme nu, men han vil komme, når han får belejlig Tid.
Αγρυπνειτε, στεκεσθε εν τη πιστει, ανδριζεσθε, ενδυναμουσθε.
Våger, står faste i Troen, værer mandige, værer stærke!
Παντα τα εργα υμων ας γινωνται εν αγαπη.
Alt ske hos eder i Kærlighed!
Σας παρακαλω δε, αδελφοι εξευρετε την οικιαν του Στεφανα, οτι ειναι απαρχη της Αχαιας και αφιερωσαν εαυτους εις την διακονιαν των αγιων
Men jeg formaner eder, Brødre - I kende Stefanas's Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige -
να υποτασσησθε και σεις εις τους τοιουτους και εις παντα τον συνεργουντα και κοπιωντα.
til at også I skulle underordne eder under sådanne og enhver, som arbejder med og har Besvær.
Χαιρω δε δια την ελευσιν του Στεφανα και Φουρτουνατου και Αχαικου, διοτι την ελλειψιν σας ουτοι ανεπληρωσαν
Men jeg glæder mig ved Stefanas's og Fortunatus's og Akaikus's Nærværelse, fordi disse have udfyldt Savnet af eder;
επειδη ανεπαυσαν το ιδικον μου πνευμα και το ιδικον σας. Τιματε λοιπον τους τοιουτους.
thi de have vederkvæget min Ånd og eders. Skønner derfor på sådanne!
Σας ασπαζονται αι εκκλησιαι της Ασιας. Σας ασπαζονται πολλα εν Κυριω ο Ακυλας και η Πρισκιλλα μετα της κατ οικον αυτων εκκλησιας.
Menighederne i Asien hilse eder. Akvila og Priska hilse eder meget i Herren tillige med Menigheden i deres Hus.
Σας ασπαζονται οι αδελφοι παντες. Ασπασθητε αλληλους εν φιληματι αγιω.
Alle Brødrene hilse eder. Hilser hverandre med et helligt Kys!
Ο ασπασμος εγραφη με την χειρα εμου του Παυλου.
Hilsenen med min, Paulus's egen Hånd.
Οστις δεν αγαπα τον Κυριον Ιησουν Χριστον, ας ηναι αναθεμα. Μαραν αθα.
Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha.
Η χαρις του Κυριου Ιησου Χριστου ειη μεθ υμων.
Den Herres Jesu Nåde være med eder!
Η αγαπη μου μετα παντων υμων εν Χριστω Ιησου αμην.
Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus!