Psalms 94

Jehovah, Andriamanitra Mpamaly ny natao, ô, Andriamanitra, Mpamaly ny natao, ô, mamirapirata.
Deus ultionum Domine Deus ultionum ostendere
Misandrata, ry Mpitsara ny tany, ô; Mamalia ny mpiavonavona.
elevare qui iudicas terram redde vicissitudinem superbis
Mandra-pahoviana re ny ratsy fanahy, Jehovah ô, Mandra-pahoviana re no mbola hifalifaly ny ratsy fanahy?
usquequo impii Domine usquequo impii exultabunt
Mirezadrezatra sy miteny sahisahy izy; Mirehareha ny mpanao ratsy rehetra.
fluent loquentes antiquum garrient omnes qui operantur iniquitatem
Ny olonao, Jehovah ô, torotoroiny, Ary ny lovanao ampahoriny;
populum tuum Domine conterent et hereditatem tuam adfligent
Ny mpitondratena sy ny vahiny vonoiny, Ary ny kamboty dia matiny
viduam et advenam interficient et pupillos occident
Fa hoy izy: Tsy mijery Jehovah, Ary tsy mandinika Andriamanitr'i Jakoba.
et dixerunt non videbit Dominus et non intelleget Deus Iacob
Mahalalà ianareo olona ketrina; Ary ianareo adala, rahoviana re no mba ho hendry ianareo?
intellegite stulti in populo et insipientes aliquando discite
Ny Mpanao ny sofina va tsy handre? Ny Mpamorona ny maso va tsy hahita?
qui plantavit aurem non audiet aut qui finxit oculum non videbit
Ny Mpampianatra ny jentilisa va tsy hananatra, Dia Izay mampianatra fahalalana ny olona?
qui erudit gentes non arguet qui docet hominem scientiam
Jehovah no mahalala ny hevitry ny olona, Fa zava-poana izany.
Dominus novit cogitationes hominum quia vanae sunt
Sambatra izay olona anarinao, Jehovah ô, Sady ampianarinao avy amin'ny lalanao,
beatus vir quem erudieris Domine et de lege tua docueris eum
Mba homenao fitsaharana amin'ny andro fahoriana izy, Mandra-pihady lavaka ho an'ny ratsy fanahy.
ut quiescat a diebus adflictionis donec fodiatur impio interitus
Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony, Ary ny lovany tsy hafoiny.
non enim derelinquet Dominus populum suum et hereditatem suam non deseret
Fa ny fitsarana hiverina ho amin'ny fahamarinana, Ary hanaraka izany ny mahitsy fo rehetra
quoniam ad iustitiam revertetur iudicium et sequentur illud omnes recti corde
Iza no hitsangana ho ahy hisakana ny mpanao ratsy? Iza no hiseho ho ahy hisakana ny mpanao meloka?
quis stabit pro me adversum malos quis stabit pro me adversum operarios iniquitatis
Raha tsy Jehovah no Mpamonjy ahy, Dia efa saiky nalaky nitoetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko.
nisi quia Dominus auxiliator meus paulo minus habitasset in inferno anima mea
Fony aho nanao hoe: Mangozohozo ny tongotro, Dia ny famindram-ponao, Jehovah ô, no nanohana ahy.
si dicebam commotus est pes meus misericordia tua Domine sustentabat me
Raha be ny ahiahy ato anatiko Dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao.
in multitudine cogitationum mearum quae sunt in me intrinsecus consolationes tuae delectabunt animam meam
Hikambana aminao va ny seza fiandrianan'ny ratsy, Izay misaina fampahoriana manohitra ny lalàna?
numquid particeps erit tui thronus insidiarum fingens laborem in praecepto
Manao andiany hamely ny fanahin'ny marina ireo Ka manameloka ny rà marina.
copulabuntur adversus animam iusti et sanguinem innocentem condemnabunt
Fa tonga fiarovana avo ho ahy Jehovah; Ary vatolampy fialofako Andriamanitro.
erit autem Dominus mihi in refugium et Deus meus quasi petra spei meae
Dia ampanodiaviny azy ireo ny helony ka aringany noho ny faharatsiany izy; Eny, aringan'i Jehovah Andriamanitsika izy.
et restitues super eos iniquitatem suam et in malitia sua perdes eos perdet eos Dominus Deus noster