Psalms 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
Nhơn sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Ðức Giê-hô-va, và nghịch Ðấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng:
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ.
He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
Ðấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng:
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Ðức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi.
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải.
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.
Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ.
Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
Khá hầu việc Ðức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy.
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư mất trong đường chăng; Vì cơn thạnh nộ Người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!