Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình; Tạc thành bảy cây trụ của người;
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
Giết các con thú mình, pha rượu nho mình, Và dọn bàn tiệc mình rồi.
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
Người đã sai các tớ gái mình đi; Ở trên các nơi cao của thành người la rằng:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy; Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
Hãy đến ăn bánh của ta, Và uống rượu ta đã pha lộn.
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống; Hãy đi theo con đường thông sáng.
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục, Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố.
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con; Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con.
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
Vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên, Và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
Nếu con khôn ngoan, thì có ích cho chính mình con; Nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánh lấy.
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
Ðờn bà điên cuồng hay la lối, Nàng là ngu muội chẳng biết chi cả.
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, Trên một cái ghế tại nơi cao của thành,
To call passengers who go right on their ways:
Ðặng kêu gọi những kẻ đi đường, Tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Ai ngu dốt hãy rút vào đây; Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, Bánh ăn vụng là ngon thay.
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ.