Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
Itinayo ng karunungan ang kaniyang bahay, kaniyang tinabas ang kaniyang pitong haligi:
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
Pinatay niya ang kaniyang mga hayop: hinaluan niya ang kaniyang alak; kaniya namang ginayakan ang kaniyang dulang.
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
Kaniya namang sinugo ang kaniyang mga alilang babae; siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Kung sinoma'y musmos, pumasok dito: tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
Kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay, at magsiinom kayo ng alak na aking hinaluan.
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
Iwan ninyo, ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay; at kayo'y magsilakad sa daan ng kaunawaan.
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kaniyang sarili: at siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kaniyang sarili.
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya: sawayin mo ang pantas, at kaniyang iibigin ka.
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
Turuan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa: iyong turuan ang matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili: at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na magisa ang magpapasan.
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
Ang hangal na babae ay madaldal; siya'y musmos at walang nalalaman.
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
At siya'y nauupo sa pintuan ng kaniyang bahay, sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan,
To call passengers who go right on their ways:
Upang tawagin ang nangagdadaan, na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Sinomang musmos ay pumasok dito: at tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
Ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap.
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
Nguni't hindi niya nalalaman na ang patay ay nandoon; na ang mga panauhin niya ay nangasa mga kalaliman ng Sheol.