I Corinthians 16

Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.
Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia.
Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko.
And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
At pagdating ko, ang sinomang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem:
And if it be meet that I go also, they shall go with me.
At kung nararapat na ako naman ay pumaroon, sila'y isasama ko.
Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
Nguni't ako'y paririyan sa inyo, pagkaraan ko sa Macedonia; sapagka't magdaraan ako sa Macedonia;
And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
Datapuwa't marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa taginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon.
For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
Sapagka't hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay; sapagka't inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon.
But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
Datapuwa't ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes;
For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
Sapagka't sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, at marami ang mga kaaway.
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasainyo na walang pangamba; sapagka't ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman:
Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
Sinoman nga ay huwag humamak sa kaniya. Kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kaniyang paglalakbay, upang siya'y makaparito sa akin: sapagka't inaasahan ko siya'y kasama ng mga kapatid.
As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
Nguni't tungkol sa kapatid na si Apolos, ay ipinamanhik ko sa kaniyang malabis na siya'y pumariyan sa inyong kasama ng mga kapatid: at sa anomang paraan ay hindi niya kalooban na pumariyan ngayon; nguni't paririyan pagkakaroon niya ng panahon.
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas.
Let all your things be done with charity.
Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa.
I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
Ipinamamanhik ko nga sa inyo, mga kapatid (nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estefanas ay siyang pangunahing bunga ng Acaya, at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal),
That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawa't tumutulong sa gawa at nagpapagal.
I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila.
For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
Sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon.
The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay.
All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal.
The salutation of me Paul with mine own hand.
Ang bati ko, ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay.
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
Kung ang sinoman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takuwil siya. Maranatha.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa.
My love be with you all in Christ Jesus. Amen. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus.
Ang aking pagibig kay Cristo Jesus ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa.