Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm.
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
 Lyssna, du Israels herde,  du som leder Josef såsom din hjord;  du som tronar på keruberna, träd fram i glans.
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
 Låt din makt vakna upp  till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse,  och kom till vår frälsning.
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
 Gud, upprätta oss,  och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
 HERRE Gud Sebaot,  huru länge skall du vredgas      vid ditt folks bön?
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
 Du har låtit dem äta tårebröd  och givit dem tårar att dricka i fullt mått.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
 Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar,  och våra fiender bespotta oss.
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
 Gud Sebaot, upprätta oss,  och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
 Ett vinträd flyttade du från Egypten,  du förjagade hedningarna och planterade det.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
 Du röjde rum för det,  och det slog rötter      och uppfyllde landet.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
 Bergen blevo betäckta av dess skugga  och Guds cedrar av dess rankor;
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
 det utbredde sina revor ända till havet  och sina telningar intill floden.
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
 Varför har du då brutit ned dess hägnad,  så att alla vägfarande riva till sig därav?
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
 Vildsvinet från skogen frossar därpå,  och djuren på marken äta därav.
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
 Gud Sebaot, vänd åter,  skåda ned från himmelen och se härtill,  och låt dig vårda om detta vinträd.
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
 Skydda trädet som din högra hand har planterat,  och den son som du har fostrat åt dig.
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
 Det är förbränt av eld och kringhugget;  för ditt ansiktes näpst förgås de.
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
 Håll din hand över din högra hands man,  över den människoson som du har fostrat åt dig.
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
 Då skola vi icke vika ifrån dig;  behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn. [ (Psalms 80:20)  HERRE Gud Sebaot, upprätta oss;  låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta. ]