Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
När sabbaten hade gått till ända, i gryningen till första veckodagen, kommo Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
Då blev det en stor jordbävning; ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
Och han var att skåda såsom en ljungeld, och hans kläder voro vita såsom snö.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
Och väktarna skälvde av förskräckelse för honom och blevo såsom döda.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
Men ängeln talade och sade till kvinnorna: »Varen I icke förskräckta; jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där han har legat.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
Och gån så åstad med hast, och sägen till hans lärjungar att han är uppstånden från de döda. Och han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom. Jag har nu sagt eder det.»
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
Och de gingo med hast bort ifrån graven, under fruktan och med stor glädje, och skyndade åstad för att omtala det för hans lärjungar.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Men se, då kom Jesus emot dem och sade: »Hell eder!» Och de gingo fram och fattade om hans fötter och tillbådo honom.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Då sade Jesus till dem: »Frukten icke; gån åstad och omtalen detta för mina bröder, på det att de må gå till Galileen; där skola de få se mig.»
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
Men under det att de voro på vägen, kommo några av väktarna till staden och underrättade översteprästerna om allt det som hade hänt.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
Då församlade sig dessa jämte de äldste; och sedan de hade fattat sitt beslut, gåvo de en ganska stor summa penningar åt krigsmännen
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
och sade: »Så skolen I säga: 'Hans lärjungar kommo om natten och stulo bort honom, medan vi sovo.'
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
Och om saken kommer för landshövdingens öron, så skola vi ställa honom till freds och sörja för, att I kunnen vara utan bekymmer.»
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
Och de togo emot penningarna och gjorde såsom man hade lärt dem. Och det talet utspriddes bland judarna och är gängse bland dem ännu i denna dag.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Men de elva lärjungarna begåvo sig till det berg i Galileen, dit Jesus hade bjudit dem att gå.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
Och när de fingo se honom, tillbådo de honom. Dock funnos några som tvivlade.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»