Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
 Huru länge skolen I gå på jakt efter ord?  Kommen till förstånd; sedan må vi talas vid.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
 Varför skola vi aktas såsom oskäliga djur,  räknas i edra ögon såsom ett förstockat folk?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
 Du som i din vrede sliter sönder dig själv,  menar du att dör din skull jorden skall bliva öde  och klippan flyttas bort från sin plats?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
 Nej, den ogudaktiges ljus skall slockna ut,  och lågan av hans eld icke giva något sken.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
 Ljuset skall förmörkas i hans hydda,  och lampan slockna ut för honom.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
 Hans väldiga steg skola stäckas,  hans egna rådslag bringa honom på fall.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
 Ty han rusar med sina fötter in i nätet,  försåten lura, där han vandrar fram;
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
 snaran griper honom om hälen,  och gillret tager honom fatt;
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
 garn till att fånga honom äro lagda på marken  och snärjande band på hans stig.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
 Från alla sidor ängsla honom förskräckelser,  de jaga honom, varhelst han går fram.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
 Olyckan vill uppsluka honom,  och ofärd står redo, honom till fall.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
 Under hans hud frätas hans lemmar bort,  ja, av dödens förstfödde bortfrätas hans lemmar.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
 Ur sin hydda, som han förtröstar på, ryckes han bort,  och till förskräckelsernas konung vandrar han hän.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
 I hans hydda får främlingar bo,  och svavel utströs över hans boning.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
 Nedantill förtorkas hans rötter,  och ovantill vissnar hans krona bort.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
 Hans åminnelse förgås ifrån jorden,  hans namn lever icke kvar i världen.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
 Från ljus stötes han ned i mörker  och förjagas ifrån jordens krets.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
 Utan barn och avkomma bliver han i sitt folk,  och ingen i hans boningar skall slippa undan.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
 Över hans ofärdsdag häpna västerns folk,  och österns män gripas av rysning.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
 Ja, så sker det med den orättfärdiges hem,  så går det dens hus, som ej vill veta av Gud.