Genesis 7

And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
Och HERREN sade till Noa: »Gå in i arken med hela ditt hus, ty dig har jag funnit rättfärdig inför mig bland detta släkte.
Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som icke äro rena ett par, hanne och hona,
Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
sammalunda av himmelens fåglar sju par, hankön och honkön, för att behålla deras släkten vid liv på hela jorden.
For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
Ty sju dagar härefter skall jag låta det regna på jorden, i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.»
And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
Och Noa gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit honom.
And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
Noa var sex hundra år gammal, när floden kom med sitt vatten över jorden.
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
Och Noa gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina söners hustrur, undan flodens vatten.
Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
Och av fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och av allt som krälar på marken
There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
gingo två och två, hankön och honkön, in till Noa i arken, såsom Gud hade bjudit Noa.
And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden.
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,
And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.
In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
På denna samma dag gick Noa in i arken, så ock Sem, Ham och Jafet, Noas söner, vidare Noas hustru och hans söners tre hustrur med dem,
They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
därtill alla vilda djur, efter sina arter, och alla boskapsdjur, efter sina arter, och alla kräldjur som röra sig på jorden, efter sina arter, och alla flygande djur, efter sina arter, allt vad fåglar heter, av alla slag.
And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
De gingo in till Noa i arken, två och två av allt kött som hade i sig någon livsande.
And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
Och de som gingo ditin voro hankön och honkön av allt slags kött, såsom Gud hade bjudit honom. Och HERREN stängde igen om honom.
And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
Och floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet förökade sig och lyfte arken, så att den flöt högt uppe över jorden.
And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
Och vattnet steg och förökade sig mycket på jorden, och arken drev på vattnet.
And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
Och vattnet steg mer och mer över jorden, och alla höga berg allestädes under himmelen övertäcktes.
Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
Femton alnar högt steg vattnet över bergen, så att de övertäcktes.
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
Då förgicks allt kött som rörde sig på jorden, fåglar och boskapsdjur och vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, så ock alla människor.
All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa.
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
Så utplånade han alla varelser på jorden, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; de utplånades från jorden, och allenast Noa räddades, jämte det som var med honom i arken.
And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
Och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundra femtio dagar.