Ezekiel 27

The word of the LORD came again unto me, saying,
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
Now, thou son of man, take up a lamentation for Tyrus;
Du människobarn, stäm upp en klagosång över Tyrus;Jes. 23,1 f. Am. 1,9 f.
And say unto Tyrus, O thou that art situate at the entry of the sea, which art a merchant of the people for many isles, Thus saith the Lord GOD; O Tyrus, thou hast said, I am of perfect beauty.
säg till Tyrus:  Du som bor vid havets portar      och driver köpenskap med folken,  hän till många havsländer,      så säger Herren, HERREN:  O Tyrus, du säger själv: »Jag är skönhetens fullhet.»Ps. 50,2. Klag. 2,15.
Thy borders are in the midst of the seas, thy builders have perfected thy beauty.
 Ja, dig som har ditt rike ute i havet,      dig gjorde dina byggningsmän fullkomlig i skönhet.
They have made all thy ship boards of fir trees of Senir: they have taken cedars from Lebanon to make masts for thee.
 Av cypress från Senir timrade de      allt plankverk på dig;  de hämtade en ceder från Libanon      för att göra din mast.5 Mos. 3,9.
Of the oaks of Bashan have they made thine oars; the company of the Ashurites have made thy benches of ivory, brought out of the isles of Chittim.
 Av ekar från Basan      tillverkade de dina åror.  Ditt däck prydde de med elfenben i ädelt trä      från kittéernas öländer.
Fine linen with broidered work from Egypt was that which thou spreadest forth to be thy sail; blue and purple from the isles of Elishah was that which covered thee.
 Ditt segel var av fint linne,      med brokig vävnad från Egypten,      och det stod såsom ditt baner.  Mörkblått och purpurrött tyg      från Elisas öländer      hade du till soltält.
The inhabitants of Zidon and Arvad were thy mariners: thy wise men, O Tyrus, that were in thee, were thy pilots.
 Sidons och Arvads invånare      voro roddare åt dig;  de förfarna män du själv hade, o Tyrus,      dem tog du till skeppare.1 Mos. 10,18.
The ancients of Gebal and the wise men thereof were in thee thy calkers: all the ships of the sea with their mariners were in thee to occupy thy merchandise.
 Gebals äldste och dess förfarnaste män      tjänade dig      med att bota dina läckor.  Alla havets skepp med sina sjömän      tjänade dig      vid ditt varubyte.1 Kon. 5,18. Ps. 83,8.
They of Persia and of Lud and of Phut were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.
 Perser, ludéer och putéer      funnos i din här      och voro ditt krigsfolk.  Sköldar och hjälmar hängde de upp i dig;      dessa gåvo dig glans.Jes. 66.19. Jer. 46,9. Nah. 3,9.
The men of Arvad with thine army were upon thy walls round about, and the Gammadims were in thy towers: they hanged their shields upon thy walls round about; they have made thy beauty perfect.
 Arvads söner stodo med din här      runt om på dina murar,  gamadéer hade sin plats i dina torn.  Sina stora sköldar hängde de upp      runt om på dina murar;  de gjorde din skönhet fullkomlig.
Tarshish was thy merchant by reason of the multitude of all kind of riches; with silver, iron, tin, and lead, they traded in thy fairs.
 Tarsis var din handelsvän,      ty du var rik på allt slags gods  silver, järn, tenn och bly      gavs dig såsom betalning.
Javan, Tubal, and Meshech, they were thy merchants: they traded the persons of men and vessels of brass in thy market.
 Javan, Tubal och Mesek,      de drevo köpenskap med dig;  trälar och kopparkärl      gåvo de dig i utbyte.1 Mos. 10,2 f.
They of the house of Togarmah traded in thy fairs with horses and horsemen and mules.
 Vagnshästar, ridhästar och mulåsnor      gåvos åt dig såsom betalning      från Togarmas land.
The men of Dedan were thy merchants; many isles were the merchandise of thine hand: they brought thee for a present horns of ivory and ebony.
 Dedans söner drevo köpenskap med dig      ja, många havsländer      drevo handel i din tjänst;  elfenben och ebenholts      tillförde de dig såsom hyllningsgåvor.
Syria was thy merchant by reason of the multitude of the wares of thy making: they occupied in thy fairs with emeralds, purple, and broidered work, and fine linen, and coral, and agate.
 Aram var din handelsvän,      ty du var rik på konstarbeten;  karbunkelstenar, purpurrött tyg,      brokiga vävnader och fint linne.  koraller och rubiner      gåvo de dig såsom betalning.
Judah, and the land of Israel, they were thy merchants: they traded in thy market wheat of Minnith, and Pannag, and honey, and oil, and balm.
 Juda och Israels land      drevo köpenskap med dig;  vete från Minnit,      bakverk och honung,  olja och balsam      gåvo de dig i utbyte.Dom. 11,33.
Damascus was thy merchant in the multitude of the wares of thy making, for the multitude of all riches; in the wine of Helbon, and white wool.
 Damaskus var din handelsvän,      ty du var rik på konstarbeten,      ja, på allt slags gods;  de kommo med vin från Helbon      och med ull från Sahar.
Dan also and Javan going to and fro occupied in thy fairs: bright iron, cassia, and calamus, were in thy market.
 Vedan och Javan      gåvo dig spånad såsom betalning;  konstsmitt järn och kassia och kalmus      fick du i utbyte.
Dedan was thy merchant in precious clothes for chariots.
 Dedan drev köpenskap hos dig  med sadeltäcken att rida på.
Arabia, and all the princes of Kedar, they occupied with thee in lambs, and rams, and goats: in these were they thy merchants.
 Araberna och Kedars alla furstar,      de drevo handel i din tjänst;  med lamm och vädurar och bockar      drevo de handel hos dig.1 Mos. 25,13. Ps. 120,5.
The merchants of Sheba and Raamah, they were thy merchants: they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones, and gold.
 Sabas och Raemas köpmän      drevo köpenskap med dig;  kryddor av allra yppersta slag      och alla slags ädla stenar och guld      gåvo de dig såsom betalning.
Haran, and Canneh, and Eden, the merchants of Sheba, Asshur, and Chilmad, were thy merchants.
 Haran, Kanne och Eden,      Sabas köpmän,  Assur och Kilmad      drevo köpenskap med dig.
These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes, and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords, and made of cedar, among thy merchandise.
 De drevo köpenskap hos dig med sköna kläder,      med mörkblå, brokigt vävda mantlar,      med mångfärgade täcken,  med välspunna, starka tåg,      på din marknad.
The ships of Tarshish did sing of thee in thy market: and thou wast replenished, and made very glorious in the midst of the seas.
 Tarsis-skepp foro åstad      med dina bytesvaror.  Så fylldes du med gods och blev tungt lastad,      där du låg i havet.
Thy rowers have brought thee into great waters: the east wind hath broken thee in the midst of the seas.
 Och dina roddare förde dig åstad,      ut på de vida vattnen.  Då kom östanvinden och krossade dig.      där du låg i havet.Hes. 17,10.
Thy riches, and thy fairs, thy merchandise, thy mariners, and thy pilots, thy calkers, and the occupiers of thy merchandise, and all thy men of war, that are in thee, and in all thy company which is in the midst of thee, shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin.
 Ditt gods, dina handels- och bytesvaror,      dina sjömän och skeppare,  dina läckors botare och dina bytesmäklare,      allt krigsfolk på dig,  allt manskap som fanns ombord på dig,      de sjunka nu ned i havet,  på ditt falls dag.
The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots.
 Vid dina skeppares klagorop      bäva markerna,
And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea, shall come down from their ships, they shall stand upon the land;
 och alla som ro med åror      övergiva sina skepp;  sjömän och alla skeppare på havet      begiva sig i land.
And shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads, they shall wallow themselves in the ashes:
 De ropa högt över ditt öde      och klaga bittert;  de strö stoft på sina huvuden      och vältra sig i aska.
And they shall make themselves utterly bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing.
 De raka sig skalliga för din skull      och hölja sig i sorgdräkt;  de gråta över dig i bitter sorg,      under bitter klagan.Jer. 48,37.
And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea?
 Med jämmer stämma de upp en klagosång om dig,      en klagosång över ditt öde:  »Vem var såsom Tyrus, hon som nu ligger i det tysta      ute i havet?»
When thy wares went forth out of the seas, thou filledst many people; thou didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of thy merchandise.
 Där dina handelsvaror sattes i land från havet      mättade du många folk;  med ditt myckna gods och dina många bytesvaror      riktade du jordens konungar.
In the time when thou shalt be broken by the seas in the depths of the waters thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall.
 Men nu, då du har förlist och försvunnit ifrån havet,      ned i vattnens djup,  nu hava dina bytesvaror och allt ditt manskap      sjunkit med dig.
All the inhabitants of the isles shall be astonished at thee, and their kings shall be sore afraid, they shall be troubled in their countenance.
 Havsländernas alla inbyggare      häpna över ditt öde,  deras konungar stå rysande,      med förfäran i sina ansikten.
The merchants among the people shall hiss at thee; thou shalt be a terror, and never shalt be any more.
 Köpmännen ute bland folken      vissla åt dig;  du har tagit en ände med förskräckelse      till evig tid.Hes. 26,21. 28,19.