Acts 8

And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judæa and Samaria, except the apostles.
Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.              Apostlagärningarna, 8 Kapitlet              Förföljelse mot församlingen i             Jerusalem.  Evangelium predikat i         Samarien.  Trollkarlen Simon.  En etiopisk                       hovmans dop. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem; och alla, utom apostlarna, blevo kringspridda över Judeens och Samariens landsbygd.
And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.
Några fromma män begrovo dock Stefanus och höllo en stor dödsklagan efter honom.
As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.
Saulus åter for våldsamt fram mot församlingen; han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.
Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
Men de som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade evangelii ord.
Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.
Och Filippus kom så ned till huvudstaden i Samarien och predikade Kristus för folket där.
And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.
Och när de hörde Filippus och sågo de tecken som han gjorde, aktade de endräktigt på det som han talade.
For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.
Ty från många som voro besatta av orena andar foro andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade.
And there was great joy in that city.
Och det blev stor glädje i den staden.
But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:
Nu var där i staden före honom en man vid namn Simon, som hade övat trolldom, så att han hade slagit det samaritiska folket med häpnad, och som sade sig vara något stort.
To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.
Till honom höllo sig alla, både små och stora, och sade: »Denne är vad man kallar 'Guds stora kraft.'»
And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.
Och de höllo sig till honom, därför att han genom sina trollkonster under ganska lång tid hade slagit dem med häpnad.
But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, läto de döpa sig, både män och kvinnor.
Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.
Ja, Simon själv kom till tro; och sedan han hade blivit döpt, höll han sig ständigt till Filippus. Och när han såg de stora tecken och kraftgärningar som denne gjorde, betogs han av häpnad.
Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:
Då nu apostlarna i Jerusalem fingo höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.
Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:
Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de måtte undfå helig ande;
(For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)
ty helig ande hade ännu icke fallit på någon av dem, utan de voro allenast döpta i Herren Jesu namn.
Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.
De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande.
And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,
När då Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden blev given, bjöd han dem penningar
Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.
och sade: »Given ock mig den makten, så att var och en som jag lägger händerna på undfår helig ande.»
But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.
Då sade Petrus till honom: »Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar.
Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt hjärta är icke rättsinnigt inför Gud.
Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.
Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må, om möjligt är, bliva dig förlåten.
For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.
Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor.»
Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.
Då svarade Simon och sade: »Bedjen I till Herren för mig, att intet av det som I haven sagt må komma över mig.»
And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.
Och sedan de hade framburit sitt vittnesbörd och talat Herrens ord, begåvo de sig tillbaka till Jerusalem och förkunnade därvid evangelium i många samaritiska byar.
And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.
Men en Herrens ängel talade till Filippus och sade: »Stå upp och begiv dig vid middagstiden ut på den väg som leder ned från Jerusalem till Gasa; den är tom på folk.»
And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,
Då stod han upp och begav sig åstad. Och se, en etiopisk man for där fram, en hovman som var en mäktig herre hos Kandace, drottningen i Etiopien, och var satt över hela hennes skattkammare. Denne hade kommit till Jerusalem för att där tillbedja,
Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.
men var nu stadd på hemvägen och satt i sin vagn och läste profeten Esaias.
Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.
Då sade Anden till Filippus: »Gå fram och närma dig till denna vagn.»
And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?
Filippus skyndade fram och hörde att han läste profeten Esaias. Då frågade han: »Förstår du vad du läser?»
And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.
Han svarade: »Huru skulle jag väl kunna förstå det, om ingen vägleder mig?» Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.
The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:
Men det ställe i skriften som han läste var detta:  »Såsom ett får fördes han bort till att slaktas;  och såsom ett lamm som är tyst inför den som klipper det,  så öppnade han icke sin mun.
In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.
 Genom hans förnedring blev hans dom borttagen.  Vem kan räkna hans släkte?  Ty hans liv ryckes undan från jorden.»
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?
Och hovmannen frågade Filippus och sade: »Jag beder dig, säg mig om vilken profeten talar detta, om sig själv eller om någon annan?»
Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
Då öppnade Filippus sin mun och begynte med detta skriftens ord och förkunnade för honom evangelium om Jesus.
And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
Och medan de färdades vägen fram, kommo de till ett vatten. Då sade hovmannen: »Se, här finnes vatten. Vad hindrar att jag döpes?»
And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.
And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.
But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Cæsarea.