James 2

My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons.
Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutînd la faţa omului.
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;
Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost;
And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:
şi voi puneţi ochii pe celce poartă haina strălucitoare, şi -i ziceţi: ,,Tu şezi în locul acesta bun!`` Şi apoi ziceţi săracului: ,,Tu stai colo în picioare!`` Sau: ,,Şezi jos la picioarele mele!``
Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts?
Nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă, şi nu vă faceţi voi judecători cu gînduri rele?
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?
Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n'a ales Dumnezeu pe cei ce sînt săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit -o celor ce -L iubesc?
But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?
Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă tîrăsc înaintea judecătoriilor?
Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?
Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care -l purtaţi?
If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:
Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi``, bine faceţi.
But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.
Dar dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat, şi sînteţi osîndiţi de Lege ca nişte călcători de lege.
For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.
Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într'o singură poruncă, se face vinovat de toate.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Căci, Cel ce a zis: ,,Să nu preacurveşti``, a zis şi: ,,Să nu ucizi``. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.
So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.
Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni cari au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei:
For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.
căci judecata este fără milă pentru celce n'a avut milă; dar mila biruieşte judecata.
What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?
Fraţii mei, ce -i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n'are fapte? Poate oare credinţa aceasta să -l mîntuiască?
If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,
Dacă un frate sau o soră sînt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit?
şi unul dintre voi le zice: ,,Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!`` fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
Tot aşa şi credinţa: dacă n'are fapte, este moartă în ea însaş.
Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.
Dar va zice cineva: ,,Tu ai credinţa, şi eu am faptele.`` ,,Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.``
Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.
Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară!
But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?
Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zădarnică?
Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?
Avraam, părintele nostru, n'a fost el socotit neprihănit prin fapte, cînd a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?
Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvîrşită.
And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.
Astfel s'a împlinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s'a socotit ca neprihănire``; şi el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu.``
Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.
Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.
Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?
Tot aşa, curva Rahav: n'a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte, cînd a găzduit pe soli şi i -a scos afară pe altă cale?
For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.
După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.