Psalms 57

Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.
Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, złoty psalm Dawidowy, kiedy uciekał przed Saulem do jaskini.
I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.
Zmiłuj się nademną, o Boże! zmiłuj się nademną; albowiem w tobie ufa dusza moja, a do cienia skrzydeł twoich uciekam się; aż przeminie utrapienie.
He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.
Będę wołał do Boga najwyższego, do Boga, który wykonywa sprawę moję.
My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.
On pośle z nieba, i wybawi mię od pohańbienia tego, który mię chce pochłonąć. Sela. Pośle mi Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swą.
Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.
Dusza moja jest w pośród lwów; leżę miedzy palącymi, między synami ludzkimi, których zęby jako włócznie i strzały, i język ich miecz ostry.
They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.
Wywyżże się nad niebiosa, o Boże! a nade wszystką ziemią chwała twoja.
My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.
Sieci zastawili na nogi moje, nachylili duszę moję, wykopali dół przed obliczem mojem; ale sami wpadli weń. Sela.
Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
Gotowe jest serce moje, Boże! gotowe jest serce moje; śpiewać i wychwalać cię będę.
I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
Ocuć się chwało moja! ocuć się, lutnio i harfo! gdy na świtaniu powstaję.
For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.
Będę cię wysławiał między ludem, Panie! a będęć śpiewał między narodami.
Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.
Albowiem wielkie jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja. Wywyżże się nad niebiosa, o Boże! a nade wszystką ziemię wywyż chwałę twoję.