Psalms 144

Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:
Pieśń Dawidowa. Błogosławiony Pan, skała moja, który ćwiczy ręce moje do bitwy, a palce moje do wojny.
My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
Miłosierdziem mojem, i twierdzą moją, ucieczką moją, wybawicielem moim, i tarczą moją on mi jest, przetoż w nim ufam; onci podbija pod mię lud mój.
LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him!
Panie! cóż jest człowiek, że nań masz baczenie? a syn człowieczy, że go sobie poważasz?
Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.
Człowiek marności jest podobny; dni jego jako cień pomijający.
Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke.
Panie! nakłoń niebios twoich, a zstąp; dotknij się gór, a zakurzą się.
Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.
Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich; puść strzały twoje, a poraź ich.
Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;
Ściągnij rękę swą z wysokości; wybaw mię, a wyrwij mię z wód wielkich, z ręki cudzoziemców.
Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood.
Których usta kłamstwo mówią, a prawica ich, prawica omylna.
I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee.
Boże! pieśń nową tobie zaśpiewam; na lutni, i na instrumencie o dziesięciu stronach śpiewać ci będę.
It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.
Bóg daje zwycięstwo królom, a Dawida, sługę swego, wybawia od miecza srogiego.
Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood:
Wybawże mię, a wyrwij mię z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich prawica omylna;
That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace:
Aby synowie nasi byli jako szczepy rosnące w młodości swojej, a córki nasze, jako kamienie węgielne, wyciosane w budynku kościelnym.
That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets:
Szpiżarnie nasze pełne niech wydawają wszelakie potrzeby; trzody nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy w oborach naszych.
That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets.
Woły nasze niech będą tłuste; niech nie będzie wtargnienia, ani zajęcia, ani narzekania po ulicach naszych.
Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.
Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan.