Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
Mądrość zbudowała dom swój, i wyciosała siedm słupów swoich;
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
Pobiła bydło swoje, roztworzyła wino swoje, i stół swój przygotowała;
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
A rozesłała dzieweczki swoje, woła na wierzchach najwyższych miejsc w mieście, mówiąc:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam; a do głupich mówi:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
Pójdźcie, jedzcie chleb mój, i pijcie wino, którem roztworzyła.
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
Opuśćcie prostotę, a będziecie żyli, a chodźcie drogą roztropności.
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
Kto strofuje naśmiewcę, odnosi hańbę; a kto strofuje niezbożnika, odnosi zelżywość.
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
Nie strofuj naśmiewcy, aby cię nie miał w nienawiści; strofuj mądrego, a będzie cię miłował.
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
Uczyń to mądremu, a mędrszym będzie; naucz sprawiedliwego, a będzie umiejętniejszym.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przedłużą się lata żywota.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
Będzieszli mądrym, sobie będziesz mądrym; a jeźli naśmiewcą, ty sam szkodę odniesiesz.
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
Niewiasta głupia świegotliwa jest, prostaczka, i nic nieumiejąca;
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
A siedzi u drzwi domu swego na stołku, na miejscach wysokich w mieście,
To call passengers who go right on their ways:
Aby wołała na idących drogą, którzy prosto idą ścieszkami swemi, mówiąc:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam; a do głupiego mówi:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
Wody kradzione słodsze są, a chleb pokątny smaczniejszy.
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
Ale prostak nie wie, że tam są umarli, a ci, których wezwała, są w głębokościach grobu.