John 9

And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
A mimo idąc, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia.
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu! któż zgrzeszył, ten czyli rodzice jego, iż się ślepym narodził?
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
Odpowiedział Jezus: Ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego; ale żeby się okazały sprawy Boże na nim.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
Jać muszę sprawować sprawy onego, który mię posłał, pokąd dzień jest; przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować.
As long as I am in the world, I am the light of the world.
Pókim jest na świecie, jestem światłością świata.
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
To rzekłszy plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onem błotem oczy ślepego,
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloe, co się wykłada posłany. Poszedł tedy i umył się, i przyszedł widząc.
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
Drudzy mówili: Iż ten jest; a drudzy, iż jest jemu podobny. Lecz on mówił, żem ja jest.
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
Tedy mu rzekli: Jakoż są otworzone oczy twoje?
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
A on odpowiedział i rzekł: Człowiek, którego zowią Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, a rzekł mi: Idź do sadzawki Syloe, a umyj się; a tak odszedłszy i umywszy się, przejrzałem.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
Tedy mu rzekli: Gdzież on jest? Rzekł: Nie wiem.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
Tedy przywiedli onego, który przedtem był ślepy, do Faryzeuszów.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
A był sabat, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
Tedy go znowu pytali i Faryzeuszowie, jako przejrzał? A on im rzekł: Włożył mi błota na oczy, i umyłem się i widzę.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
Tedy niektóry z Faryzeuszów rzekł: Człowiek ten nie jest z Boga; bo nie strzeże sabatu. Drudzy zasię mówili: Jakoż może człowiek grzeszny takowe cuda czynić? I było rozerwanie między nimi.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
Rzekli tedy ślepemu po wtóre: Ty co mówisz o nim, ponieważ otworzył oczy twoje? A on rzekł: Prorok jest.
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
A nie wierzyli Żydowie o nim, żeby był ślepym, a że przejrzał, aż zawołali rodziców onego, który przejrzał.
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
I pytali ich, mówiąc: Tenże jest syn wasz, o którym wy powiadacie, iż się ślepo narodził? jakoż wżdy teraz widzi?
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
Odpowiedzieli im rodzice jego i rzekli: Wiemy, żeć to jest syn nasz, i że się ślepo narodził;
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
Lecz jako teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy; mać lata, pytajcież go, on sam o sobie powie.
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
Tak mówili rodzice jego, że się bali Żydów; albowiem już byli Żydowie postanowili, aby ktokolwiek by go Chrystusem wyznał, był z bóżnicy wyłączony.
Therefore said his parents, He is of age; ask him.
Przetoż rzekli rodzice jego: Mać lata, pytajcież go.
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
Tedy zawołali powtóre człowieka onego, który był ślepy, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu; myć wiemy, iż ten człowiek jest grzeszny.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
A on odpowiedział i rzekł: Jeźli grzeszny jest, nie wiem; to tylko wiem, iż będąc ślepym, teraz widzę.
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
I rzekli mu znowu: Cóż ci uczynił? Jakoż otworzył oczy twoje?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
Odpowiedział im: Jużemci wam powiedział, a nie słyszeliście; przeczże jeszcze słyszeć chcecie? Izali i wy chcecie być uczniami jego?
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
Tedy mu złorzeczyli i rzekli: Ty bądź uczniem jego; aleśmy my uczniami Mojżeszowymi.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił; lecz ten, skąd by był, nie wiemy.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
Odpowiedział on człowiek i rzekł im: Toć zaprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje.
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa; ale jeźliby kto chwalcą Bożym był i wolę jego czynił, tego wysłuchiwa.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
Od wieku nie słyszano, aby kto otworzył oczy ślepo narodzonego.
If this man were not of God, he could do nothing.
Być ten nie był od Boga, nie mógłciby nic uczynić.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
Odpowiedzieli i rzekli mu: Tyś się wszystek w grzechach narodził, a ty nas uczysz? I wygnali go precz.
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu: Wierzyszże ty w Syna Bożego?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
A on odpowiedział i rzekł: A któż jest, Panie! abym weń wierzył?
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, i który mówi z tobą, onci jest.
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
A on rzekł: Wierzę Panie! i pokłonił mu się.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
I rzekł mu Jezus: Na sądemci ja przyszedł na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby ślepymi byli.
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
I usłyszeli to niektórzy z Faryzeuszów, którzy byli z nim, i rzekli mu: Izali i my ślepymi jesteśmy?
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
Rzekł im Jezus: Byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu; lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż grzech wasz zostaje.