Isaiah 2

The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
Det ord som Esaias, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og Jerusalem.
And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD'S house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.
Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det.
And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.
Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.
And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.
Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.
O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.
Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!
Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.
For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde.
Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots:
Deres land blev fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter; deres land blev fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner;
Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made:
deres land blev fullt av avguder; de tilbeder sine henders verk, det deres fingrer har gjort.
And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.
Og mennesket blir bøiet, og mannen ydmyket - tilgi dem ikke!
Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty.
Gå inn i fjellet og skjul dig i støvet for Herrens gru og for hans høihets herlighet!
The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.
Menneskets stolte øine blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøiet, og Herren alene er høi på den dag.
For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low:
For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høit og over alt ophøiet, så det blir ydmyket,
And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan,
både over alle Libanons sedrer, de høie og ophøiede, og over alle Basans eker
And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up,
og over alle de høie fjell og over alle de stolte høider
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
og over hvert høit tårn og over hver fast mur
And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.
og over alle Tarsis-skib og over alt som er fagert å skue.
And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the LORD alone shall be exalted in that day.
Og menneskets overmot blir bøiet, og mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høi på den dag.
And the idols he shall utterly abolish.
Og avgudene - med dem er det helt forbi.
And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
Og folk skal gå inn i fjellhulene og i jordens revner for Herrens gru og for hans høihets herlighet, når han reiser sig for å forferde jorden.
In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;
På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de har gjort sig for å tilbede dem, bort til muldvarpene og flaggermusene
To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
og gå inn i fjellkløftene og i berghulene for Herrens gru og for hans høihets herlighet, når han reiser sig for å forferde jorden.
Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?
Hold da op med å stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust! Hvad er han å akte for?