Genesis 7

And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele ditt hus! For jeg har funnet at du er rettferdig for mitt åsyn i denne slekt.
Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
Av alle rene dyr skal du ta dig ut syv par, han og hun, men av de dyr som ikke er rene, ett par, han og hun;
Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
likeså av himmelens fugler syv par, han og hun, for å holde deres slekter i live på jorden.
For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
For om syv dager vil jeg la det regne på jorden i firti dager og firti netter, og jeg vil utrydde av jorden alt levende som jeg har skapt.
And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham.
And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
Noah var seks hundre år gammel da vannflommen kom over jorden.
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
Da gikk Noah og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham inn i arken for å berge sig for vannflommen.
Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
Av de rene dyr og av de dyr som ikke er rene, og av fuglene og av alt det som kryper på jorden,
There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
gikk par for par inn til Noah i arken, han og hun, således som Gud hadde befalt Noah.
And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
Da nu de syv dager var til ende, kom flommens vann strømmende over jorden.
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
I det år da Noah var seks hundre år gammel, i den annen måned, den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes,
And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
og regnet strømmet ned på jorden i firti dager og firti netter.
In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
På denne samme dag gikk Noah og Sem og Kam og Jafet, Noahs sønner, og Noahs hustru og hans sønners tre hustruer med dem inn i arken,
They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
de og alle de ville dyr efter sitt slag og alt feet efter sitt slag og alt krypet som rører sig på jorden, efter sitt slag og alle fuglene efter sitt slag, alt som flyver, alt som har vinger.
And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
Og de gikk inn til Noah i arken, par for par av alt kjød som det var livsånde i.
And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
Og de som gikk inn, var han og hun av alt kjød, således som Gud hadde befalt ham. Og Herren lukket efter ham.
And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
Da kom vannflommen strømmende over jorden i firti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den blev hevet over jorden.
And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
Og vannet steg og øket storlig over jorden; og arken fløt bortover vannflaten.
And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
Og vannet steg høiere og høiere over jorden, så alle de høie fjell under hele himmelen blev skjult.
Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
Femten alen høit steg vannet over fjellene, så de skjultes.
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
Da omkom alt kjød som rørte sig på jorden, både fuglene og feet og de ville dyr og alt det som yrte og vrimlet på jorden, og alle menneskene.
All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
Alt som hadde livsens åndedrag i sin nese, alt det som var på det tørre land, døde.
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
Og han utryddet hvert liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; de blev utryddet av jorden, og bare Noah blev igjen, og det som var med ham i arken.
And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
Og vannet holdt sig over jorden i hundre og femti dager.