Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
Fivavak'i Davida. Atongilano ny sofinao, Jehovah ô, ka valio aho, Fa ory sy malahelo.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Arovy ny fanahiko, fa masina aho; Andriamanitro ô, vonjeo ny mpanomponao, Izay matoky Anao.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Tompo ô, mamindrà fo amiko; Fa Hianao no itarainako mandrakariva.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Ampifalio ny fanahin'ny mpanomponao; Fa Hianao, Tompo ô, no ananganako ny fanahiko.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Fa Hianao, Tompo ô, no tsara sady mamela heloka Ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso Anao.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Mandrenesa ny fivavako, Jehovah ô, Ary henoy ny feon'ny fifonako.
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
Amin'ny andro fahoriako dia miantso Anao aho, Fa mamaly ahy Hianao.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Tsy misy tahaka Anao, Tompo ô, amin'ireo andriamanitra; Ary tsy misy tahaka ny asanao.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy hiankohoka eo anatrehanao, Tompo ô, Ka hanome voninahitra ny anaranao.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Fa lehibe Hianao ka manao zava-mahagaga; Hianao irery ihany no Andriamanitra.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Ampianaro ny lalanao aho, Jehovah ô, Dia handeha amin'ny fahamarinanao aho; Ampiraiso ny foko hatahotra ny anaranao.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
Hidera Anao amin'ny foko rehetra aho, Andriamanitro Tompo ô Hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho.
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
Fa lehibe ny famindram-ponao amiko; Ary efa novonjenao ny fanahiko tsy ho any amin'ny fiainan-tsi-hita ambany indrindra.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
Andriamanitra ô, ny mpirehareha mitsangana hanohitra ahy, Ary ny antokon'ny lozabe mitady ny aiko; Ary tsy mba heveriny fa eo anatrehany Hianao.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Fa Hianao, Tompo ô, dia Andriamanitra mamindrà fo sy miantra, Mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana.
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Todiho aho ka amindrao fo; Omeo ny herinao ny mpanomponao, Ary vonjeo ny zanaky ny ankizivavinao.
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Anehoy famantarana ny ho soa aho, Mba ho hitan'izay mankahala ahy, ka ho menatra izy; Fa Hianao Jehovah ô, no namonjy sy nampionona ahy.