Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika; ka tomoera tsara, fa aza mety hohazonin'ny zioga fanandevozana intsony.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Indro, izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety hoforana ianareo, dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky hoforana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy mankatò ny lalàna rehetra izy.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
Dia tafasaraka amin'i Kristy ianareo na iza na iza izay mitady hohamarinina amin'ny lalàna; efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
Fa izahay amin'ny Fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
Fa ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
Hianareo nihazakazaka tsara, iza no nisakana anareo tsy hanaiky ny marina?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
Izany fitaomana izany dia tsy avy tamin'ilay miantso anareo.
A little leaven leaveneth the whole lump.
Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
Izaho matoky anareo ao amin'ny Tompo fa tsy hisaina zavatra hafa akory ianareo; fa ilay mampitabataba anareo no hiharan'ny fanamelohana, na zovy na zovy izy.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Fa izaho, ry rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana aho no mbola enjehina? Dia afaka tokoa ny fahatafintohinana noho ny hazo fijaliana.
I would they were even cut off which trouble you.
Enga anie ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo.
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo, ry rahalahy; kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin'ny fitiavana.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18).
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanaroeo manao izay zavatra tianareo.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Fa raha tarihin'ny Fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Fa miharihary ny asan'ny nofo, dia izao: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana,
Meekness, temperance: against such there is no law.
fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
Fa izay an'Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Raha velon'ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Aoka isika tsy handrani-tena foana ka hifampihaika sy hifampialona.