I Corinthians 16

Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.
Ary ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina, dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia.
Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samia manokana ao aminy avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anambinana azy, mba ho vita rahateo ny famoriam-bola mandra-pahatongako.
And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
Ary rehefa tonga aho, dia izay sitrakareo no hirahiko hitondra taratasy hanatitra ny fiantranareo ho any Jerosalema.
And if it be meet that I go also, they shall go with me.
Ary raha tokony handehanako izany, dia hiaraka amiko ireo.
Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
Hankatỳ aminareo aho, rehefa namaky an'i Makedonia - fa hamaky an'i Makedonia aho -
And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
ary angamba hitoetra eo aminareo aho, na handany ny ririnina aza, mba hanateranareo ahy amin'izay halehako.
For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo aho ankehitriny; fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho, raha sitrapon'ny Tompo.
But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-pihavin'ny Pentekosta;
For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
fa varavarana lehibe no voavoha ho ahy hahazoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra.
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
Ary rehefa tonga Timoty, dia tandremo mba tsy hanan-tahotra eo aminareo izy; fa ny asan'ny Tompo no ataony, tahaka ny ataoko koa.
Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
Koa aza avela hisy olona hanao tsinontsinona azy; fa atero soa aman-tsara izy mba ho tonga atỳ amiko; fa miandry azy mbamin'ny rahalahy sasany aho.
As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
Ary ny amin'i Apolosy rahalahy, dia nangataka azy fatratra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy hankatỳ aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny handeha tamin'izany; nefa ho avy ihany izy, rehefa misy andro mahalalaka azy.
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandahy, mahereza.
Let all your things be done with charity.
Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana.
I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy, fa voaloham-bokatr'i Akaia izy sady efa nanolo-tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina; dia mangataka aminareo aho, ry rahalahy,
That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo.
I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
Faly aho noho ny fihavian'i Stefanasy sy Fortonato ary Akaiko; fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo;
For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy; ka mba ekeo ny tahaka ireny.
The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Manao veloma anareo ny fiangonana atỳ Asia. Manao veloma anareo indrindra ao amin'ny tompo Akoila sy Prisila mbamin'ny fiangonana izay ao an-tranony.
All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
Manao veloma anareo ny rahalahy rehetra. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina.
The salutation of me Paul with mine own hand.
Ny tanako, izaho Paoly, no anaovako veloma.
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
Raha misy tsy tia ny Tompo, aoka ho voaozona izy. Maran ata.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo;
My love be with you all in Christ Jesus. Amen. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus.
ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Amena.