Genesis 7

And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.
Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét.
Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén.
For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem.
And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala.
And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön.
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ő vele a bárkába, az özönvíz elől.
Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
A tiszta barmok közűl, és a tisztátalan barmok közűl, a madarak közűl, és minden földön csúszó-mászó állat közűl,
There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: a mint Isten megparancsolta vala Noénak.
And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre.
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.
And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel.
In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velök együtt a bárkába.
They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
Ők, és minden vad az ő neme szerint és minden barom az ő neme szerint és minden csúszó-mászó állat, mely csúsz-mász a földön, az ő neme szerint és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat.
And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala.
And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr bezára utána *az* *ajtót.*
And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről.
And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén.
And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.
Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutánna a hegyek elboríttattak vala.
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat; és minden ember.
All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
Mindaz, a minek orrában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közűl mind meghala.
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
És eltörle *az Isten* minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok a kik vele valának a bárkában.
And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig.