Job 14

Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble.
Nou menm moun, se nan vant fanm nou soti. Lavi nou kout, men li pa manke traka!
He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not.
Nou parèt tankou yon flè. Epi lamenm nou fennen. Nou disparèt tankou yon nwaj k'ap pase.
And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee?
Epi, Bondye, se sa w'ap louvri je ou gade. Se sa w'ap fè kanpe devan ou pou jije l'?
Who can bring a clean thing out of an unclean? not one.
Ki moun ki ka fè dlo pwòp soti nan yon sous sal? Pesonn moun.
Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass;
Tan chak moun gen pou l' viv la fikse deja depi lontan. Kantite mwa li gen pou l' viv la, se nan men ou sa rete. Anyen pa ka chanje.
Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day.
Tanpri, wete je ou sou mwen. Kite m' pran yon ti souf. Tankou moun ki fin pase yon jounen ap travay di, kite m' pran yon ti kanpo.
For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.
Toujou gen yon ti espwa pou yon pyebwa. Yo te mèt koupe l', l'ap toujou pouse ankò, li p'ap mouri.
Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground;
Rasin li yo te mèt fin vye nan tè a, bout chouk la te mèt fin chèch,
Yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant.
depi li jwenn dlo, l'ap boujonnen, l'ap pouse kreyòl.
But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he?
Men moun, depi yo mouri, yo tounen kadav. Lè yo kase kòd, ou pa wè kote yo fè.
As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up:
Letan ka cheche, larivyè ka sispann koule.
So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep.
Men, kote yon moun mouri kouche a, pa gen leve pou li ankò. Poul va fè dan anvan y'a leve vivan ankò, anvan y'a leve soti nan dòmi yo a.
O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me!
Si sèlman ou ta vle kache m' nan peyi kote mò yo ye a? Si ou te ka kite m' la jouk kòlè ou la fin pase? Apre sa, ou ta fikse yon dat pou chonje m' ankò.
If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come.
Men, sa m'ap di la a? Eske moun mouri ka leve? Sa pa fè anyen. Mwen ta tann move tan sa a fin pase, jouk sa ta bon pou mwen ankò.
Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands.
Lè sa a, ou ta rele m', mwen ta reponn ou. Ou ta kontan wè sa ou te fè ak men ou lan.
For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin?
Lè sa a, ou ta gade jan m'ap mache a, men, ou pa ta chonje sa m' te konn fè ki mal.
My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.
Ou ta padonnen m' peche m' yo, ou ta mare yo tout fè yon pakèt voye jete.
And surely the mountain falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place.
Rive yon lè se pou mòn yo anfale, se pou wòch yo woule desann.
The waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man.
Rive yon lè dlo ap fin manje wòch yo, lapli ap fin bwote tout tè a desann. Konsa tou, rive yon lè ou wete tout espwa nan kè moun.
Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away.
Ou kraze yo nèt anba men ou, epi yo mouri. Ou fè moun pa ka rekonèt yo, epi ou voye yo ale.
His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them.
Moun fè lwanj pitit mò yo, men mò yo menm yo pa konn anyen. Moun pase yo nan betiz, men yo menm, sa pa di yo anyen.
But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn.
Yon sèl soufrans yo santi se sa k'ap manje yo nan tout kò yo a. Se pou tèt pa yo ase y'ap plenyen!