I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
Men non pitit gason David vin genyen antan li te lavil Ebwon. Pi gran an te rele Amon. Se Akinoam, moun lavil Jizreyèl, ki te manman l'. Dezyèm lan te rele Danyèl. Se Abigayil, moun lavil Kamèl, ki te manman l'.
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
Twazyèm lan te rele Absalon. Se Maka, pitit fi Talmayi, wa lavil Gechou a, ki te manman l'. Katriyèm lan te rele Adonija. Se Agit ki te manman l'.
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
Senkyèm lan te rele Chefatya. Se Abital ki te manman l'. Sizyèm lan te rele Jitreyam. Se Egla, madan David, ki te manman l'.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
Sis pitit sa yo te fèt lavil Ebwon kote David te gouvènen pandan sètan sis mwa. Apre sa, David al rete lavil Jerizalèm kote li gouvènen pandan tranntwazan.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
Li fè anpil pitit gason la tou. Batcheba, pitit fi Amiyel la, fe kat pitit gason pou li: Chimea, Chabab, Natan ak Salomon.
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
Li te gen nèf lòt pitit gason: Iba, Elichwa, Elpelèt,
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
Noga, Nefèg, Jafya,
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
Elichama, Elyada, Elifelèt.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
David te fè lòt pitit gason toujou ak lòt fanm kay mete sou sa yo. Li te gen yon pitit fi yo te rele Tama.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
Salomon te papa Woboram, Woboram te papa Abija, Abija te papa Asa, Asa te papa Jozafa,
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
Jozafa te papa Joram, Joram te papa Okozyas, Okozyas te papa Joas,
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
Joas te papa Amazya, Amazya te papa Azarya, Azarya te papa Jotam,
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
Jotam te papa Akaz, Akaz te papa Ezekyas, Ezekyas te papa Manase,
Amon his son, Josiah his son.
Manase te papa Amon, Amon te papa Jozyas.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
Jozyas te gen kat pitit gason. Pi gran an te rele Jokanan, dezyèm lan Jojakim, twazyèm lan Sedesyas, katriyèm lan Chaloum.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
Jojakim te papa Jekonya ak Sedesyas.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
Men non fanmi wa Jojakim moun Babilòn yo te fè prizonye a. Jojakim te gen sèt pitit gason: Chealtyèl,
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
Malkiram, Pedaja, Chenasa, Jekamya, Ochama ak Nedabya.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
Pedaja te gen de pitit gason: Zowobabèl ak Chimeyi. Zowobabel te gen de pitit gason: Mechoulam ak Ananya, ak yon pitit fi, Chelomit.
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
Li te fè senk lòt pitit gason. Se te Achouba, Ojèl, Berekya, Asadya ak Jouchabesèd.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
Ananya te gen de pitit gason: Pelatya ak Jechaya. Jechaya te papa Refaya, Refaya te papa Anan, Anan te papa Obadya, Obadya te papa Chekanya.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
Chekanya te gen yon pitit gason, Chemaya, ak senk pitit pitit: Atouch, Igal, Barya, Nearya ak Chafat.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
Nearya te gen twa pitit gason: Elioenayi, Izkiya ak Azrikam.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
Elioenayi te gen sèt pitit gason: Odavya, Elyachib, Pelaya, Akoub, Joanan, Delaya ak Anani.