John 9

And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
Ja Jesus, käyden ohitse, näki ihmisen, joka oli sokiana syntynyt.
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, sanoen: Mestari, kuka syntiä teki, tämäkö eli hänen vanhempansa, että hänen piti sokiana syntymän?
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
Jesus vastasi: ei tämä syntiä tehnyt eikä hänen vanhempansa; mutta että Jumalan työt hänessä ilmoitettaisiin.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
Minun tulee tehdä hänen töitänsä, joka minun lähetti, niin kauvan kuin päivä on. Yö tulee, koska ei kenkään taida työtä tehdä.
As long as I am in the world, I am the light of the world.
Niinkauvan kuin minä olen maailmassa, niin olen minä maailman valkeus.
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
Kuin hän tämän sanonut oli, sylki hän maahan ja teki loan syljestä ja voiteli sokian silmät loalla,
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
Ja sanoi hänelle: mene ja pese itses lammikossa Siloam, se on niin paljo kuin: lähetetty. Niin hän meni ja pesi itsensä ja tuli näkemään.
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
Niin kylän miehet ja ne, jotka hänen ennen olivat nähneet sokiana, sanoivat: eikö tämä se ole, joka istui ja kerjäsi?
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
Muutamat vastasivat:hän se on. Mutta muut sanoivat: hän on sen muotoinen; vaan hän itse sanoi: minä se olen.
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
Niin he sanoivat hänelle: kuinka sinun silmäs aukenivat?
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
Vastasi hän ja sanoi: se ihminen, joka Jesukseksi kutsutaan, teki loan, ja voiteli minun silmäni, ja sanoi minulle: mene ja pese Siloamin lammikossa. Ja kuin minä menin ja pesin, niin minä sanin näköni.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
Niin he sanoivat hänelle: kussas hän on? Hän sanoi: en minä tiedä.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
Niin he veivät sen, joka ennen sokiana ollut oli, Pharisealaisten tykö.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
Ja se oli sabbatin päivä, jona Jesus teki loan ja avasi hänen silmänsä.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
Niin kysyivät taas häneltä Pharisealaiset, kuinka hän näkönsä saanut oli. Hän sanoi heille: hän pani loan minun silmäini päälle, ja minä pesin, ja näen.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
Niin muutamat Pharisealaisista sanoivat: ei se ihminen ole Jumalasta, ettei hän pidä sabbatia. Muut sanoivat: kuinka taitaa joku syntinen ihminen senkaltaisia ihmeitä tehdä? Ja riita oli heillä keskenänsä.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
He sanoivat taas sokiallle: mitä sinä hänestä sanot, joka sinun silmäs avasi? Hän sanoi: hän on propheta.
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
Mutta ei Juudalaiset sitä uskoneet, että hän oli sokiana ollut ja näkemään tullut, siihenasti kuin he kutsuivat sen vanhemmat, joka näkönsä saanut oli.
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
Ja he kysyivät heiltä, sanoen: onko tämä teidän poikanne, jonka te sanotte sokiana syntyneen? kuinka siis hän nyt näkee?
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
Hänen vanhempansa vastasivat heitä ja sanoivat: me tiedämme tämän meidän pojaksemme, ja että hän sokiana syntynyt on.
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
Mutta kuika hän nyt näkee, sitä emme tiedä, ja kuka hänen silmänsä avasi, emme tiedä; hänellä on kyllä ikää, kysykäät häneltä; puhukaan itsestänsä.
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
Niin sanoivat hänen vanhempansa, sillä he pelkäsivät Juudalaisia; sillä Juudalaiset olivat jo niin keskenänsä päättäneet, että jos joku hänen tunnustais Kristukseksi, sen piti synagogasta oleman suljettu ulos.
Therefore said his parents, He is of age; ask him.
Sentähden sanoivat hänen vanhempansa: hänellä on kyllä ikää, kysykäät häneltä.
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
Niin he kutsuivat toisen kerran sen ihmisen, joka sokiana oli ollut, ja sanoivat hänelle: anna Jumalalle kunnia! me tiedämme sen ihmisen syntiseksi.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
Hän vastasi ja sanoi: jos hän on syntinen, sitä en minä tiedä: vaan sen minä ainoasti tiedän, että minä, joka sokia olin, nyt näen.
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
He sanoivat taas hänelle: mitä hän sinulle teki? kuika hän sinun silmäs avasi?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
Hän vastasi: jo minä sanoin teille, ettekö te kuulleet? Miksi te taas sitä tahdotte kuulla? Tahdotteko te myös hänen opetuslapsiksensa?
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
Niin he kiroilivat häntä ja sanoivat: sinä olet hänen opetuslapsensa; mutta me olemme Moseksen opetuslapset.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
Me tiedämme Jumalan Mosesta puhutelleen: mutta kusta tämä on, emme tiedä.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
Niin ihminen vastasi ja sanoi heille: se on tosin ihmeellinen, ettette tiedä, kusta hän on, ja kuitenkin hän avasi minun silmäni.
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
Mutta me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on Jumalan palvelia ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
Ei ole maailman alusta kuultu, että joku on sen silmät avannut, joka sokiana syntynyt on.
If this man were not of God, he could do nothing.
Ellei hän olisi Jumalasta, niin ei hän taitaisi mitään tehdä.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
He vastasivat ja sanoivat hänelle: sinä olet päänänsä synnissä syntynyt, ja sinä opetat meitä? Ja he ajoivat hänen ulos.
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
Ja Jesus sai sen kuulla, että he olivat hänen ajaneet ulos, ja kuin hän löysi hänen, sanoi hän hänelle: uskotkos sinä Jumalan Pojan päälle?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
Hän vastasi ja sanoi: Herra, kuka se on, että minä hänen päällensä uskoisin?
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
Niin Jesus sanoi hänelle: sinä olet hänen nähnyt, ja hän on se, joka puhuu sinun kanssas.
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
Niin hän sanoi: Herra, minä uskon. Ja hän kumarsi ja rukoili häntä.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
Ja Jesus sanoi: minä tulin tuomiolle tähän maailmaan, että ne, jotka ei näe, pitää näkemän, ja ne, jotka näkevät, pitää sokiaksi tuleman.
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
Ja muutamat Pharisealaisista, jotka hänen tykönänsä olivat, kuulivat nämät ja sanoivat hänelle: olemmeko mekin sokiat?
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
Jesus sanoi heille: jos te sokiat olisitte, niin ei olisi teillä syntiä; mutta että te sanotte: me näemme, sentähden teidän syntinne pysyy.