Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
Juĝu min, ho Eternulo, ĉar mi iris en sincereco kaj la Eternulon mi fidis; Mi ne ŝanceliĝos.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Esploru min, ho Eternulo, kaj elprovu min; Refandu mian internaĵon kaj mian koron.
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Ĉar Via favorkoreco estas antaŭ miaj okuloj; Kaj mi marŝas en Via vero.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Mi ne sidas kun homoj malveremaj, Kaj kun falsemuloj mi ne iros.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Mi malamas societon de malbonfarantoj, Kaj kun malpiuloj mi ne sidos.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Mi lavas miajn manojn per senkulpeco; Kaj mi moviĝas ĉirkaŭ Via altaro, ho Eternulo,
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
Por aŭdigi laŭte gloradon Kaj famigi ĉiujn Viajn miraklojn.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
Ho Eternulo, mi amas la ejon de Via domo, Kaj la lokon, en kiu loĝas Via gloro.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Ne pereigu mian animon kune kun la pekuloj, Nek mian vivon kun la sangaviduloj,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
En kies manoj estas krimo Kaj kies dekstra mano estas plena de subaĉetaj donacoj.
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Kaj mi iras en senkulpeco; Liberigu min kaj korfavoru min.
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Mia piedo staras sur ebena loko; En kunvenoj mi benos la Eternulon.