Psalms 132

LORD, remember David, and all his afflictions:
Rememoru, ho Eternulo, Davidon kaj ĉiujn liajn suferojn;
How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;
Ke li ĵuris al la Eternulo, Kaj donis sanktan promeson al la Potenculo de Jakob:
Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;
Mi ne eniros en la ŝirmejon de mia domo, Mi ne supreniros sur la liton, pretigitan por mi;
I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,
Mi ne donos dormon al miaj okuloj, Nek dormeton al miaj palpebroj,
Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.
Ĝis mi trovos lokon por la Eternulo, Loĝejon por la Potenculo de Jakob.
Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.
Jen ni aŭdis, ke ĝi estas en Efrata; Ni ĝin trovis sur arbara kampo.
We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.
Ni iru en Lian loĝejon, Ni kliniĝu antaŭ la benketo de Liaj piedoj.
Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.
Leviĝu, ho Eternulo, en Vian ripozejon, Vi kaj la kesto de Via potenco.
Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.
Viaj pastroj vestiĝu per justeco, Kaj Viaj fideluloj triumfu.
For thy servant David's sake turn not away the face of thine anointed.
Pro David, Via sklavo, Ne forturnu la vizaĝon de Via sanktoleito.
The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
La Eternulo ĵuris al David veron, kaj Li ne dekliniĝos de ĝi: Frukton de via ventro Mi sidigos sur via trono;
If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.
Se viaj filoj observos Mian interligon kaj Mian leĝon, kiun Mi instruos al ili, Tiam ankaŭ iliaj filoj eterne sidos sur via trono.
For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.
Ĉar la Eternulo elektis Cionon, Kaj deziris, ke ĝi estu loĝejo por Li:
This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.
Ĉi tio estas Mia ripozejo por eterne; Ĉi tie Mi loĝos, ĉar ĝin Mi ekdeziris.
I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
Ĝian nutraĵon Mi abunde benos, Ĝiajn malriĉulojn Mi satigos per pano.
I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.
Kaj ĝiajn pastrojn Mi vestos per savo; Kaj ĝiaj fideluloj ĝojos kaj triumfos.
There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.
Tie Mi elkreskigos kornon al David, Tie Mi aranĝos lumilon por Mia sanktoleito.
His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.
Liajn malamikojn Mi kovros per honto; Sed sur li brilos lia krono.