Matthew 7

Judge not, that ye be not judged.
Ne juĝu, por ke vi ne estu juĝataj.
For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.
Ĉar per kia juĝo vi juĝos, per tia vi estos juĝitaj; kaj per kia mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi.
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
Kaj kial vi rigardas la lignereton en la okulo de via frato, kaj ne pripensas la trabon en via okulo?
Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
Kiel vi diros al via frato: Lasu min eltiri la lignereton el via okulo; kaj jen la trabo en via propra okulo?
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.
Hipokritulo, eligu unue la trabon el via okulo, kaj tiam vi klare vidos, por eltiri la lignereton el la okulo de via frato.
Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
Ne donu sanktaĵon al la hundoj, nek ĵetu viajn perlojn antaŭ la porkoj; por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, disŝiru vin.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi;
For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
ĉar ĉiu petanto ricevas, kaj la serĉanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite.
Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?
Plue, kiu homo el vi, kies filo de li petos panon, donos al li ŝtonon;
Or if he ask a fish, will he give him a serpent?
aŭ se li petos fiŝon, donos al li serpenton?
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?
Se do vi, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, kiu estas en la ĉielo, donos bonaĵojn al tiuj, kiuj petas de Li?
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
Ĉion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankaŭ faru al ili; ĉar ĉi tio estas la leĝo kaj la profetoj.
Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
Eniru tra la mallarĝa pordo, ĉar larĝa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo, kaj multaj tra ĝi eniras.
Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
Ĉar mallarĝa estas la pordo kaj malvastigita estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj ĝin trovas.
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
Gardu vin kontraŭ la falsaj profetoj, kiuj venas al vi en ŝafaj feloj, sed interne estas rabemaj lupoj.
Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
Per iliaj fruktoj vi konos ilin. Ĉu el dornarbetoj oni kolektas vinberojn, aŭ el kardoj figojn?
Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
Tiel ĉiu bona arbo donas bonajn fruktojn, sed putra arbo donas malbonajn fruktojn.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
Bona arbo ne povas doni malbonajn fruktojn, nek putra arbo doni bonajn fruktojn.
Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Ĉiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata kaj ĵetata en fajron.
Wherefore by their fruits ye shall know them.
Tial per iliaj fruktoj vi konos ilin.
Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
Ne ĉiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la ĉielo; sed tiu, kiu plenumas la volon de mia Patro, kiu estas en la ĉielo.
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?
Multaj diros al mi en tiu tago: Sinjoro, Sinjoro, ĉu ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo faris multajn potencaĵojn?
And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin; foriĝu de mi, vi farantoj de maljusteco.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:
Tial ĉiu, kiu aŭdas ĉi tiujn miajn parolojn kaj plenumas ilin, estos komparata al saĝa viro, kiu konstruis sian domon sur roko;
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.
kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj albatis tiun domon, kaj ĝi ne falis; ĉar ĝi estis fondita sur roko.
And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:
Kaj ĉiu, kiu aŭdas ĉi tiujn miajn parolojn kaj ne plenumas ilin, estos komparata al viro malsaĝa, kiu konstruis sian domon sur la sablo;
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.
kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj sin ĵetis sur tiun domon, kaj ĝi falis; kaj granda estis ĝia falo.
And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:
Kaj kiam Jesuo finis tiujn parolojn, la homamasoj miregis pri lia instruado;
For he taught them as one having authority, and not as the scribes.
ĉar li instruis ilin, kiel havanta aŭtoritaton, kaj ne kiel iliaj skribistoj.