Job 11

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
Kaj ekparolis Cofar, la Naamano, kaj diris:
Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?
Ĉu kontraŭ multe da vortoj oni ne povas doni respondon? Kaj ĉu tiu, kiu multe parolas, estas prava?
Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?
Ĉu via senenhava parolado devas silentigi la homojn, Por ke vi mokinsultu kaj neniu vin hontigu?
For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.
Vi diras: Mia opinio estas ĝusta, Kaj mi estas pura antaŭ Viaj okuloj.
But oh that God would speak, and open his lips against thee;
Sed ho, se Dio ekparolus, Kaj malfermus antaŭ vi Siajn lipojn,
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.
Kaj malkaŝus antaŭ vi la sekretojn de la saĝo, Kiu havas multoblan forton! Sciu, ke ne ĉiujn viajn pekojn Dio rememoras.
Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?
Ĉu vi povas eltrovi la esencon de Dio? Ĉu vi povas plene kompreni la perfektecon de la Plejpotenculo?
It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?
Tio estas pli alta ol la ĉielo; Kion vi povas fari? Tio estas pli profunda ol Ŝeol; Kion vi povas ekscii?
The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.
Pli longa ol la tero estas ĝia mezuro, Kaj pli larĝa ol la maro.
If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?
Se Li preteriros, kaj fermos, kaj faros juĝon, Tiam kiu repuŝos Lin?
For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?
Ĉar Li konas la homojn malvirtajn; Li vidas la malbonagojn, kiujn oni ne rimarkas.
For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.
Eĉ vanta homo devas kompreni, Eĉ homo, kiu naskiĝis sovaĝulo.
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
Se vi aranĝas vian koron Kaj etendas al Li viajn manojn;
If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.
Se vi forigas la malvirton, kiu estas en via mano, Kaj vi ne permesos al malbonaĵoj resti en via tendo:
For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:
Tiam vi povos levi vian vizaĝon sen difekto; Vi estos firma kaj ne timos.
Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:
Tiam vi forgesos mizeron; Vi rememoros ĝin kiel forfluintan akvon.
And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.
Kaj via vivo leviĝos pli hele ol la tagmezo, La mallumo fariĝos kiel mateno.
And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.
Kaj vi estos trankvila, ĉar ekzistas espero; Vi rigardos ĉirkaŭen, kaj iros dormi en sendanĝereco.
Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.
Vi kuŝos, kaj neniu vin timigos; Kaj multaj serĉos vian favoron.
But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.
Sed la okuloj de malpiuloj konsumiĝos, Pereos por ili la rifuĝo, Kaj ilia espero elspiros sian vivon.