Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Fratoj, eĉ se homo estos trovita en ia kulpo, vi, kiuj estas spiritaj, restarigu tiun per spirito de mildeco; rigardante vin, ĉiu sin mem, por ke vi ne estu tentataj.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Reciproke subtenadu viajn ŝarĝojn, kaj tiamaniere plenumu la leĝon de Kristo.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Ĉar, se iu, estante nenio, sin estimas, kvazaŭ li estas io, li sin trompas.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Sed ĉiu kontrolu sian propran faradon, kaj tiam li havos singratuladon pri si mem, kaj ne pri sia proksimulo.
For every man shall bear his own burden.
Ĉar ĉiu devas subteni sian propran portaĵon.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Tiu, kiu estas instruata en la parolo de Dio, partoprenu kun tiu, kiu lin instruas, en ĉiuj bonaĵoj.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Ne trompiĝu; Dio ne estas mokata; ĉar ĉion, kion oni semas, tion ankaŭ li rikoltos.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Ĉar kiu semas por sia karno, el la karno tiu rikoltos putradon; sed kiu semas por la Spirito, el la Spirito tiu rikoltos eternan vivon.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Kaj ni ne laciĝu en bonfarado; ĉar ĝustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortiĝos.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Tial laŭ nia oportuna tempo ni bonfaradu al ĉiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Vidu, per kiaj grandaj literoj mi skribis al vi propramane.
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Kiuj deziras sin paradi per la karno, tiuj devigas vin cirkumcidiĝi; sole por ke ili ne estu persekutataj pro la kruco de Kristo.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Ĉar eĉ tiuj mem, kiuj cirkumcidiĝas, ne observas la leĝon; sed ili deziras, ke vi cirkumcidiĝu, por ke ili fanfaronu pri via karno.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Sed por mi ne estu fanfarono krom pri la kruco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, per kiu la mondo estas krucumita al mi, kaj mi al la mondo.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Ĉar nek cirkumcido nek necirkumcido estas io, sed nova kreitaĵo.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
Kaj kiuj irados laŭ tiu regulo, paco kaj kompato estu sur ili ĉiuj, kaj sur la Izrael de Dio.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
De nun neniu min ĝenu, ĉar mi portas en mia korpo la signojn de Jesuo.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito, fratoj. Amen.