II Timothy 3

This know also, that in the last days perilous times shall come.
Sed sciu, ke en la lastaj tagoj venos danĝeraj tempoj.
For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
Ĉar homoj estos sinamantaj, monamantaj, fanfaronemaj, arogantaj, insultemaj, malobeemaj al gepatroj, sendankaj, nesanktaj,
Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
neparencamaj, nepacigeblaj, kalumniemaj, nesinregantaj, malmildaj, ne bonamantaj,
Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;
perfidemaj, pasiemaj, ventoplenaj, plezuron amantaj pli ol Dion;
Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.
havante ŝajnon de pieco, sed neinte ĝian potencon; de ĉi tiuj ankaŭ vin forturnu.
For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,
Ĉar el ĉi tiuj estas tiuj, kiuj rampas en domojn, kaj forkaptas malsaĝajn virinojn, ŝarĝitajn de pekoj, forkondukatajn per diversaj voluptoj,
Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
ĉiam lernantajn, kaj neniam kapablajn veni al la scio de la vero.
Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.
Kaj kiel Janes kaj Jambres kontraŭstaris al Moseo, tiel same ĉi tiuj ankaŭ kontraŭstaras al la vero, homoj kun malnobligita spirito, por la fido senvaloraj.
But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.
Sed ili ne plu iros antaŭen; ĉar ilia malsaĝeco evidentiĝos al ĉiuj, kiel ankaŭ fariĝis ĉe tiuj.
But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,
Sed vi sekvis mian instruon, konduton, celon, fidon, toleremecon, amon, paciencon,
Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.
persekutojn, suferojn, kiaj okazis al mi en Antioĥia, en Ikonio, en Listra; kiajn persekutojn mi suferis; kaj el ĉio tio la Sinjoro min savis.
Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Jes, kaj ĉiuj, kiuj volas vivi pie en Kristo Jesuo, estos persekutataj.
But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.
Sed malbonaj homoj kaj ruzuloj ĉiam iros antaŭen al pli granda malbono, trompantaj kaj trompataj.
But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;
Sed restu vi en tio, kion vi lernis kaj pri kio vi certiĝis, sciante, de kiu vi ĝin lernis,
And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
kaj ke jam de frua infaneco vi konas la sanktajn skribojn, kiuj povas fari vin saĝa por savo per la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
Ĉiu skribaĵo inspirita de Dio estas ankaŭ utila por instruo, por admono, por korekto, por disciplino en justeco;
That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.
por ke la homo de Dio estu perfekta, plene provizita por ĉiu bona laboro.