II Timothy 4

I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
Mi ordonas al vi antaŭ Dio, kaj antaŭ Kristo Jesuo, kiu juĝos la vivantojn kaj la mortintojn, kaj pro lia apero kaj lia regno;
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
prediku la vorton; insistu ĝustatempe, malĝustatempe; konvinku, admonu, konsilu, en ĉia pacienco kaj instruado.
For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
Ĉar venos tempo, kiam oni ne toleros la sanan instruon; sed havante jukantajn orelojn, amasigos al si instruantojn, laŭ siaj deziroj;
And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.
kaj ili deturnos de la vero sian orelon, kaj turnos sin flanken al fabeloj.
But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.
Sed vi estu sobra en ĉio, elportu suferojn, faru la laboron de evangeliisto, plenumu vian servadon.
For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.
Ĉar mi jam estas elverŝata kvazaŭ verŝofero, kaj venis la horo de mia foriro.
I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:
Mi batalis la bonan batalon, mi finis la kuradon, mi gardis la fidon;
Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.
de nun estas konservita por mi la krono de justeco, kiun la Sinjoro, la justa juĝisto, donos al mi en tiu tago; kaj ne nur al mi, sed ankaŭ al ĉiuj, kiuj amis lian aperon.
Do thy diligence to come shortly unto me:
Klopodu veni baldaŭ al mi;
For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.
ĉar Demas min forlasis, amante la nunan mondon, kaj iris al Tesaloniko; Kreskens al Galatujo, Tito al Dalmatujo.
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.
Nur Luko estas kun mi. Prenu Markon kaj alkonduku lin kun vi, ĉar li utilas al mi por la servado.
And Tychicus have I sent to Ephesus.
Sed Tiĥikon mi sendis al Efeso.
The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments.
La mantelon, kiun mi lasis en Troas ĉe Karpo, alportu, kiam vi venos, kaj la librojn, precipe la pergamenojn.
Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works:
Aleksandro, la kupristo, faris al mi multe da malbono; la Sinjoro redonos al li laŭ liaj faroj;
Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.
kontraŭ li vi ankaŭ vin gardu, ĉar li multege kontraŭstaris al niaj vortoj.
At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge.
Ĉe mia unua pledo, neniu staris kun mi, sed ĉiuj min forlasis; tio ne estu kalkulita kontraŭ ili.
Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.
Sed la Sinjoro staris apud mi, kaj min fortigis, por ke per mi la anonco estu plene publikigita, kaj ke ĉiuj nacianoj aŭdu; kaj mi forsaviĝis el la buŝo de la leono.
And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.
La Sinjoro min savos de ĉiu malbona faro, kaj min savkondukos en sian ĉielan regnon; al li la gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.
Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.
Salutu Priskilan kaj Akvilan kaj la domon de Onesiforo.
Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick.
Erasto restis en Korinto; sed Trofimon mi lasis malsanan en Mileto.
Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.
Klopodu veni antaŭ la vintro. Salutas vin Eŭbulo kaj Pudens kaj Lino kaj Klaŭdia kaj ĉiuj fratoj.
The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. The second epistle unto Timotheus, ordained the first bishop of the church of the Ephesians, was written from Rome, when Paul was brought before Nero the second time.
La Sinjoro estu kun via spirito. Graco estu kun vi.