Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
Een psalm van David! Doe mij recht, HEERE! want ik wandel in mijn oprechtigheid; en ik vertrouw op den HEERE, ik zal niet wankelen.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart.
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Ik zit niet bij ijdele lieden, en met bedekte lieden ga ik niet om.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o HEERE!
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
Om te doen horen de stem des lofs, en om te vertellen al Uw wonderen.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
HEERE! ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats des tabernakels Uwer eer.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds;
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
In welker handen schandelijk bedrijf is, en welker rechterhand vol geschenken is.
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Maar ik wandel in mijn oprechtigheid, verlos mij dan en wees mij genadig.
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Mijn voet staat op effen baan; ik zal den HEERE loven in de vergaderingen.