Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til Graven.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
Og se, der skete et stort Jordskælv; thi en Herrens Engel for ned fra Himmelen og trådte til og væltede Stenen bort og satte sig på den.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
Men hans Udseende var ligesom et Lyn og hans Klædebon hvidt som Sne.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
Men de, som holdt Vagt, skælvede af Frygt for ham og bleve som døde.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: "I skulle ikke frygte! thi jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor Herren lå!
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
Og går hastigt hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han går forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham. Se, jeg har sagt eder det."
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
Og de gik hastig bort fra Graven med Frygt og stor Glæde og løb hen for at forkynde hans Disciple det.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Men medens de gik for at forkynde hans Disciple det, se, da mødte Jesus dem og sagde: "Hil være eder!" Men de trådte til og omfavnede hans Fødder og tilbade ham.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Da siger Jesus til dem: "Frygter ikke! går hen og forkynder mine Brødre, at de skulle gå bort til Galilæa, og der skulle de se mig."
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
Men medens de gik derhen, se da kom nogle af Vagten ind i Staden og meldte Ypperstepræsterne alt det, som var sket.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
Og de samledes med de Ældste og holdt Råd og gave Stridsmændene rigelige Penge
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
og sagde: "Siger: Hans Disciple kom om Natten og stjal ham, medens vi sov.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
Og dersom Landshøvdingen får det at høre, ville vi stille ham tilfreds og holde eder angerløse."
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
Men de toge Pengene og gjorde, som det var lært dem. Og dette Ord blev udspredt iblandt Jøderne indtil den Dag i Dag.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Men de elleve Disciple gik til Galilæa, til det Bjerg, hvor Jesus havde sat dem Stævne.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
Og da de så ham tilbade de ham; men nogle tvivlede.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al Magt i Himmelen og på Jorden.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds Navn,
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende."