Hebrews 6

Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,
Lader os derfor forbigå Begyndelsesordet om Kristus og skride frem til Fuldkommenhed uden atter at lægge Grundvold med Omvendelse fra døde Gerninger og med Tro på Gud,
Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.
med Lære om Døbelser og Håndspålæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom.
And this will we do, if God permit.
Ja, dette ville vi gøre, såfremt Gud tilsteder det.
For it is impossible for those who were once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost,
Thi dem, som een Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Helligånd
And have tasted the good word of God, and the powers of the world to come,
og have smagt Guds gode Ord og den kommende Verdens Kræfter, og som ere faldne fra, - dem er det umuligt atter at forny til Omvendelse
If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
da de igen korsfæste sig Guds Søn og stille ham til Spot.
For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God:
Thi Jorden, som drikker den ofte derpå faldende Regn og frembringer Vækster, tjenlige for dem, for hvis Skyld den også dyrkes, får Velsignelse fra Gud;
But that which beareth thorns and briers is rejected, and is nigh unto cursing; whose end is to be burned.
men når den bærer Torne og Tidsler, er den ubrugbar og Forbandelse nær; Enden med den er at brændes.
But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak.
Dog, i Henseende til eder, I elskede! ere vi overbeviste om det bedre og det, som bringer Frelse, selv om vi tale således.
For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.
Thi Gud er ikke uretfærdig, så at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.
And we desire that every one of you do shew the same diligence to the full assurance of hope unto the end:
Men vi ønske, at enhver af eder må udvise den samme Iver efter den fulde Vished i Håbet indtil Enden,
That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises.
for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Tålmodighed arve Forjættelserne.
For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself,
Thi da Gud gav Abraham Forjættelsen, svor han ved sig selv, fordi han ingen større havde at sværge ved, og sagde:
Saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee.
"Sandelig, jeg vil rigeligt velsigne dig og rigeligt mangfoldiggøre dig."
And so, after he had patiently endured, he obtained the promise.
Og således opnåede han Forjættelsen ved at vente tålmodigt.
For men verily swear by the greater: and an oath for confirmation is to them an end of all strife.
Mennesker sværge jo ved en større, og Eden er dem en Ende på al Modsigelse til Stadfæstelse.
Wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath:
Derfor, da Gud ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger sit Råds Uforanderlighed, føjede han en Ed dertil,
That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us:
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Håb, som ligger foran os,
Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the veil;
hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast og går ind inden for Forhænget,
Whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest for ever after the order of Melchisedec.
hvor Jesus som Forløber gik ind for os, idet han efter Melkisedeks Vis blev Ypperstepræst til evig Tid.