Acts 8

And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judæa and Samaria, except the apostles.
Og på den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne, undtagen Apostlene.
And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.
Men gudfrygtige Mænd begravede Stefanus og holdt en stor Veklage over ham.
As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.
Men Saulus plagede Menigheden og gik ind i Husene og trak både Mænd og Kvinder frem og lod dem sætte i Fængsel.
Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
Imidlertid gik de, som bleve adspredte, omkring og forkyndte Evangeliets Ord.
Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.
Da kom Filip til Byen Samaria og prædikede Kristus for dem.
And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.
Og Skarerne gave endrægtigt Agt på det, som blev sagt af Filip, idet de hørte og så de Tegn, som han gjorde.
For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.
Thi der var mange, som havde urene Ånder, og af hvem disse fore ud, råbende med høj Røst; og mange værkbrudne og lamme bleve helbredte.
And there was great joy in that city.
Og der blev en stor Glæde i denne By.
But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:
Men en Mand, ved Navn Simon, var i Forvejen i Byen og drev Trolddom og satte Samarias Folk i Forbavselse, idet han udgav sig selv for at være noget stort.
To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.
På ham gave alle Agt, små og store, og sagde: "Det er ham, som man kalder Guds store Kraft."
And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.
Men de gave Agt på ham, fordi han i lang Tid havde sat dem i Forbavselse ved sine Trolddomskunster.
But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
Men da de troede Filip, som forkyndte Evangeliet om Guds Rige og Jesu Kristi Navn, lode de sig døbe, både Mænd og Kvinder.
Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.
Men Simon troede også selv, og efter at være døbt holdt han sig nær til Filip; og da han så Tegn og store, kraftige Gerninger ske, forbavsedes han højligt.
Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:
Men da Apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds Ord, sendte de Peter og Johannes til dem,
Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:
og da disse vare komne derned, bade de for dem om, at de måtte få den Helligånd;
(For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)
thi den var endnu ikke falden på nogen af dem, men de vare blot døbte til den Herres Jesu Navn.
Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.
Da lagde de Hænderne på dem, og de fik den Helligånd.
And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,
Men da Simon så, at den Helligånd blev given ved Apostlenes Håndspålæggelse, bragte han dem Penge og sagde:
Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.
"Giver også mig denne Magt, at, hvem jeg lægger Hænderne på, han må få den Helligånd."
But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.
Men Peter sagde til ham: "Gid dit Sølv må gå til Grunde tillige med dig, fordi du mente at kunne erhverve Guds Gave for Penge.
Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
Du har ikke Del eller Lod i dette Ord; thi dit Hjerte er ikke ret for Gud.
Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.
Omvend dig derfor fra denne din Ondskab og bed Herren, om dog dit Hjertes Påfund måtte forlades dig.
For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.
Thi jeg ser, at du er stedt i Bitterheds Galde og Uretfærdigheds Lænke."
Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.
Men Simon svarede og sagde: "Beder I for mig til Herren, for at intet af det, som I have sagt, skal komme over mig."
And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.
Men da de havde vidnet og talt Herrens Ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og de forkyndte Evangeliet i mange af Samaritanernes Landsbyer.
And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.
Men en Herrens Engel talte til Filip og sagde: "Stå op og gå mod Syd på den Vej, som går ned fra Jerusalem til Gaza; den er øde."
And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,
Og han stod op og gik. Og se, der var en Æthioper, en Hofmand, en mægtig Mand hos Kandake, Æthiopernes Dronning, som var sat over alle hendes Skatte; han var kommen til Jerusalem for at tilbede.
Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.
Og han var på Hjemvejen og sad på sin Vogn og læste Profeten Esajas.
Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.
Men Ånden sagde til Filip:"Gå hen og hold dig til denne Vogn!"
And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?
Og Filip løb derhen og hørte ham læse Profeten Esajas; og han sagde: "Forstår du også det, som du læser?"
And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.
Men han sagde: "Hvorledes skulde jeg kunne det, uden nogen vejleder mig?" Og han bad Filip stige op og sætte sig hos ham.
The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:
Men det Stykke af Skriften, som han læste, var dette: "Som et Får blev han ført til Slagtning, og som et Lam er stumt imod den, der klipper det, således oplader han ej sin Mund.
In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.
I Fornedrelsen blev hans Dom taget bort; hvem kan fortælle om hans Slægt, efterdi hans Liv borttages fra Jorden?"
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?
Men Hofmanden talte til Filip og sagde: "Jeg beder dig, om hvem siger Profeten dette? om sig selv eller om en anden?"
Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
Da oplod Filip sin Mund, og idet han begyndte fra dette Skriftsted, forkyndte han ham Evangeliet om Jesus.
And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
Men som de droge frem ad Vejen, kom de til noget Vand; og Hofmanden siger: "Se, her er Vand, hvad hindrer mig fra at blive døbt?"
And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
(Men Filip sagde: "Dersom du tror, af hele dit Hjerte, kan det ske." Men han svarede og sagde: "Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds Søn.")
And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.
Og han bød, at Vognen skulde holde, og de stege begge ned i Vandet, både Filip og Hofmanden; og han døbte ham
And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.
Men da de stege op af Vandet, bortrykkede Herrens Ånd Filip, og Hofmanden så ham ikke mere; thi han drog sin Vej med Glæde.
But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Cæsarea.
Men Filip blev funden i Asdod, og han drog omkring og forkyndte Evangeliet i alle Byerne, indtil han kom fil Kæsarea.