II Corinthians 3

Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
Begynde vi atter at anbefale os selv? eller behøve vi, som nogle, Anbefalingsbreve til eder eller fra eder?
Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:
I ere vort Brev, som er indskrevet i vore Hjerter, og som kendes og læses af alle Mennesker,
Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart.
idet det ligger klart som Dagen, at I ere et Kristi Brev, udfærdiget af os, indskrevet ikke med Blæk, men med den levende Guds Ånd, ikke på Stentavler, men på Hjerters Kødtavler.
And such trust have we through Christ to God-ward:
Men en sådan Tillid have vi til Gud ved Kristus,
Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;
ikke at vi af os selv ere dygtige til at udtænke noget som ud af os selv; men vor Dygtighed er af Gud,
Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
som også gjorde os dygtige til at være en ny Pagts Tjenere, ikke Bogstavens, men Åndens; thi Bogstaven ihjelslår, men Ånden levendegør.
But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:
Men når Dødens Tjeneste, med Bogstaver indristet i Sten, fremtrådte i Herlighed, så at Israels Børn ikke kunde fæste Øjet på Moses's Ansigt på Grund af hans Ansigts Herlighed, som dog forsvandt,
How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?
hvorledes skal da ikke Åndens Tjeneste end mere være i Herlighed?
For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory.
Thi når Fordømmelsens Tjeneste havde Herlighed, er meget mere Retfærdighedens Tjeneste rig på Herlighed.
For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth.
Ja, det herlige er jo i dette Tilfælde endog uden Herlighed i Sammenligning med den endnu større Herlighed.
For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
Thi når det, der forsvandt, fremtrådte med Herlighed, da skal meget mere det, der bliver, være i Herlighed.
Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech:
Efterdi vi altså have et sådant Håb, gå vi frem med stor Frimodighed
And not as Moses, which put a vail over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished:
og gøre ikke som Moses, der lagde et Dække over sit Ansigt, for at Israels Børn ikke skulde fæste Øjet på, at det, der forsvandt, fik Ende.
But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ.
Men deres Tanker bleve forhærdede; thi indtil den Dag i Dag forbliver det samme Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt uden at tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.
But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.
Men der ligger indtil denne Dag et Dække over deres Hjerte, når Moses oplæses;
Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.
når de derimod omvende sig til Herren, da borttages Dækket.
Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, er der Frihed.
But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
Men alle vi, som med ubedækket Ansigt skue Herrens Herlighed som i et Spejl, blive forvandlede til det samme Billede, fra Herlighed til Herlighed, så som det er fra Åndens Herre.