I Corinthians 16

Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.
Men hvad Indsamlingen til de hellige angår, da gører også I, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien!
Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv noget til Side og samle, hvad han måtte have Lykke til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, når jeg kommer.
And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
Men når jeg kommer, vil jeg sende, hvem I måtte finde skikkede dertil, med Breve for at bringe eders Gave til Jerusalem.
And if it be meet that I go also, they shall go with me.
Men dersom det er værd, at også jeg rejser med, da kunne de rejse med mig.
Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
Men jeg vil komme til eder, når jeg er dragen igennem Makedonien; thi jeg drager igennem Makedonien;
And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
men hos eder vil jeg måske blive eller endog overvintre, for at I kunne befordre mig videre, hvor jeg så rejser hen.
For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
Thi nu vil jeg ikke se eder på Gennemrejse; jeg håber nemlig at forblive nogen Tid hos eder, om Herren vil tilstede det.
But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen;
For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
thi en Dør står mig åben, stor og virksom, og der er mange Modstandere.
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, såvel som jeg.
Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
Derfor må ingen ringeagte ham; befordrer ham videre i Fred, for at han kan komme til mig; thi jeg venter ham med Brødrene.
As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
Men hvad Broderen Apollos angår, da har jeg meget opfordret ham til at komme til eder med Brødrene; men det var i hvert Fald ikke hans Villie at komme nu, men han vil komme, når han får belejlig Tid.
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Våger, står faste i Troen, værer mandige, værer stærke!
Let all your things be done with charity.
Alt ske hos eder i Kærlighed!
I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
Men jeg formaner eder, Brødre - I kende Stefanas's Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige -
That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
til at også I skulle underordne eder under sådanne og enhver, som arbejder med og har Besvær.
I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
Men jeg glæder mig ved Stefanas's og Fortunatus's og Akaikus's Nærværelse, fordi disse have udfyldt Savnet af eder;
For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
thi de have vederkvæget min Ånd og eders. Skønner derfor på sådanne!
The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Menighederne i Asien hilse eder. Akvila og Priska hilse eder meget i Herren tillige med Menigheden i deres Hus.
All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
Alle Brødrene hilse eder. Hilser hverandre med et helligt Kys!
The salutation of me Paul with mine own hand.
Hilsenen med min, Paulus's egen Hånd.
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Den Herres Jesu Nåde være med eder!
My love be with you all in Christ Jesus. Amen. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus.
Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus!