Psalms 95

O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.
Poďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.
Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu.
For the LORD is a great God, and a great King above all gods.
Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,
In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.
V jehož rukou základové země, a vrchové hor jeho jsou.
The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.
Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.
Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.
For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,
Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:
Nezatvrzujte srdce svého, jako při popuzení, a v den pokušení na poušti,
When your fathers tempted me, proved me, and saw my work.
Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.
Forty years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways:
Za čtyřidceti let měl jsem nesnáz s národem tím, a řekl jsem: Lid tento bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.
Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.
Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.