Psalms 31

In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
Přednímu zpěváku, žalm Davidův.
Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.
V tebe, Hospodine, doufám, nedejž mi zahanbenu býti na věky, pro spravedlnost svou vysvoboď mne.
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
Nakloň ke mně ucha svého, rychle vytrhni mne; budiž mi pevnou skalou a domem ohraženým, abys mne zachoval.
Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou art my strength.
Nebo skála má a hrad můj ty jsi, protož pro jméno své veď i doveď mne.
Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O LORD God of truth.
Vyveď mne z leči, kterouž polékli na mne; nebo síla má ty jsi.
I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD.
V ruce tvé poroučím ducha svého, nebo jsi mne vykoupil, Hospodine, Bože silný a věrný.
I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities;
Nenávidím těch, kteříž následují pouhých marností, nebo já v Hospodinu naději skládám.
And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room.
Plésati a radovati se budu v milosrdenství tvém, že jsi vzezřel na mé trápení, a poznal jsi v ssoužení duši mou.
Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly.
Aniž jsi mne zavřel v ruce nepřítele, ale postavil jsi na širokosti nohy mé.
For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed.
Smiluj se nade mnou, Hospodine, nebo jsem ssoužen, tak že usvadla zámutkem tvář má, duše má, i život můj.
I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.
Žalostí zajisté zhynulo zdraví mé, a léta má od úpění, zemdlena bídou mou síla má, a kosti mé vyprahly.
I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel.
U všech nepřátel svých jsem v pohanění, a nejvíce u sousedů, známým pak svým jsem strašidlem; kteříž mne vídají vně, utíkají přede mnou.
For I have heard the slander of many: fear was on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life.
Vyšel jsem z paměti tak, jako mrtvý, učiněn jsem jako nádoba rozražená.
But I trusted in thee, O LORD: I said, Thou art my God.
Nebo slýchám utrhání mnohých, strach odevšad, když se proti mně spolu puntují, lstivě přemýšlejíce, jak by odjali duši mou.
My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.
Ale já v tobě naději skládám, Hospodine; řekl jsem: Bůh můj jsi ty.
Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies' sake.
V rukou tvých jsou časové moji, vytrhni mne z ruky nepřátel mých a těch, kteříž mne stihají.
Let me not be ashamed, O LORD; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave.
Osvěť tvář svou nad služebníkem svým, zachovej mne pro milosrdenství své.
Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous.
Hospodine, ať nejsem zahanben, nebo jsem tě vzýval; nechať jsou zahanbeni bezbožníci, a skroceni v pekle.
Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!
Oněmějte rtové lživí, kteříž mluví proti spravedlivému tvrdě, pyšně a s potupou.
Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.
Ó jak veliká jest dobrotivost tvá, kterouž jsi odložil těm, jenž se bojí tebe, a kterouž jsi činíval doufajícím v tebe před syny lidskými.
Blessed be the LORD: for he hath shewed me his marvellous kindness in a strong city.
Ty je skrýváš v skrýši oblíčeje svého před vysokomyslností člověka, skrýváš je jako v stanu před jazyky svárlivými.
For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.
Požehnaný buď Hospodin, nebo prokázal ke mně divné milosrdenství své jako v městě ohraženém.
O love the LORD, all ye his saints: for the LORD preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.
Já zajisté když jsem pospíchal, řekl jsem: Zavrženť jsem od očí tvých, ale ty jsi vyslyšel hlas pokorných modliteb mých, když jsem k tobě volal.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.
Milujtež Hospodina všickni svatí jeho, neboť ostříhá věřících Hospodin, a též odplací vrchovatě tomu, kdož pýchu provodí. [ (Psalms 31:25) Zmužile sobě čiňte, (a posilní Bůh srdce vašeho), všickni, kteříž naději máte v Hospodinu. ]